Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. Registruoja ministerijos vidaus dokumentus (ministro įsakymus, įgaliojimus ir valstybės sekretoriaus potvarkius), perkelia juos į „Vadovybės informacinę sistemą“ (VIS), informuoja suinteresuotus darbuotojus.
2. Rengia vidaus dokumentų (ministro įsakymų ir valstybės sekretoriaus potvarkių) vykdymo ataskaitas ir pateikia jas ministerijos bei struktūrinių padalinių vadovams.
3. Kaupia, saugo ir teikia informaciją apie gaunamus, siunčiamus dokumentus ir vidaus dokumentus, užtikrina su šiais dokumentais susijusių pavedimų vykdymo kontrolę.
4. Registruoja ministerijos vadovybės pavedimus, vykdo jų kontrolę.
5. Atlieka siunčiamo dokumento ir vidaus dokumento susiejimą su gautu dokumentu.
6. Vizuoja ir registruoja siunčiamus dokumentus „Valstybės žinių“ redakcijai ir viešina šiuos dokumentus Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapyje.
7. Teikia pasiūlymus dėl Vadovybės informacinės sistemos tobulinimo.
8. Tikrina siunčiamų ir vidaus dokumentų parengimą ir įforminimą.
9. Rengia ir registruoja komandiruočių potvarkius bei įsakymus LR teritorijoje, registruoja komandiruočių potvarkius bei įsakymus už LR ribų.
10. Nustatyta tvarka tvirtina Švietimo ir mokslo ministerijoje parengtų dokumentų nuorašus.
11. Konsultuoja ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojus dėl darbo su VIS.
12. Teikia pasiūlymus dėl dokumentacijos plano sudarymo.
13. Formuoja Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus bylas, organizuoja jų atidavimą į archyvą.
14. Supažindina naujai priimtus darbuotojus su dokumentų darbo tvarka.
15. Pildo Informacinių sistemų ir dokumentų valdymo skyriaus Darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
16. Atostogų ir ligos metu pavaduoja skyriaus vyresnįjį specialistą, atsakingą už dokumentų išsiuntimą, registravimą.
17. Vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.