Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Materialiai atsako už ministerijos materialines vertybes (transporto priemonės ir su jomis susijęs inventorius bei medžiagos, ūkinės prekės bei medžiagos).
2. Nuolat tvarko medžiagų sunaudojimo ir kitų materialinių vertybių išdavimo apskaitą, atsiskaito Buhalterinės apskaitos skyriui.
3. Atlieka paruošiamuosius darbus metinei inventorizacijai.
4. Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
5. Organizuoja panaudoto ir pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ministerijos ilgalaikio bei trumpalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto nurašymą, perdavimą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, jo pardavimą aukcionuose.  
6. Laiku organizuoja transporto priemonių ir su jomis susijusio inventoriaus remontą.
7. Atsako už ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių priežiūrą, jų techninę būklę, kelionės lapų tvarkymą, degalų sunaudojimo apskaitą, prekių ir medžiagų pirkimą ir išdavimą ministerijos darbuotojams bei atsiskaitymą už jas Buhalterinės apskaitos skyriui.
8. Sudaro pirkimų planus sekantiems metams, ataskaitas už praeitų metų pirkimus.
9. Rūpinasi ministerijos transporto saugojimu (garažai, saugojimo aikštelės, draudimai ir pan.) ir patalpų, kuriuose saugomi ministerijos automobiliai, tvarka ir švara.
10. Organizuoja vairuotojų, budėtojų, staliaus, elektriko ir sargų darbą.
11. Atsako už elektros apskaitą ir elektros skaitliukų duomenų pateikimą Rytų skirstomiesiems tinklams.
12. Atsako už  priešgaisrinę saugą ministerijoje.
13.  Atsako už darbų saugą ministerijoje.
14. . Esant reikalui vairuoja ministerijos automobilius, veža ministerijos darbuotojus vykdyti tarnybines užduotis ( Vilniaus mieste ir už jo ribų).