Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Materialiai atsako už ministerijos materialines vertybes (kanceliarinės prekės, mobilieji ir stacionarūs telefono aparatai, organizacinė, biuro bei buitinė technika).
5.2. Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
5.3. Dalyvauja Viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką komisijos darbe.  
5.4. Nuolat tvarko materialinių vertybių sunaudojimo ir išdavimo apskaitą, atsiskaito Buhalterinės apskaitos skyriui.
5.5. Sudaro pirkimų planus sekantiems metams, ataskaitas už praeitų metų pirkimus, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų konkursų dokumentaciją.
5.6. Atlieka paruošiamuosius darbus metinei inventorizacijai. Organizuoja panaudoto ir pripažinto nereikalingu  arba netinkamu (negalimu) naudoti ministerijos ilgalaikio bei trumpalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto dokumentų rengimą nurašymui, perdavimui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, jo pardavimui aukcionuose.
5.7. Prižiūri ministerijos organizacinę, biuro bei buitinę techniką, organizuoja techninį aptarnavimą ir remontą.
5.8. Atsako už ministerijos patalpose organizuojamų renginių įgarsinimą.      
5.9. Esant reikalui vairuoja ministerijos automobilius, veža ministerijos darbuotojus vykdyti tarnybines užduotis ( Vilniaus mieste ir už jo ribų).