Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS DARBUOTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Materialiai atsako už ministerijos materialines vertybes (baldai, buitinės prekės, patalpų, kiemo
valymo įrankiai ir medžiagos, suvenyrai, dovanos, paveikslai, knygos ir gėlės).
2. Nuolat tvarko medžiagų sunaudojimo ir materialinių vertybių išdavimo naudoti apskaitą,
atsiskaito Buhalterinės apskaitos skyriui.
3. Atlieka paruošiamuosius darbus metinei inventorizacijai, dalyvauja joje.
4. Rengia dokumentaciją panaudoto ir pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti
ministerijos ilgalaikio bei trumpalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto nurašymui, perdavimui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, jo pardavimui aukcionuose.   
5. Laiku ir sistemingai organizuoja inventoriaus remontą.
6. Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus.
7. Tvarko skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
8. Atsako už ministerijos reprezentacinių lėšų panaudojimą.
9. Sudaro pirkimų planus sekantiems metams, ataskaitas už praeitų metų pirkimus.
10. Atsako už ministerijos patalpų, šaligatvių aplink pastatus ir vidinio kiemo tvarką ir švarą.
11. Organizuoja valytojų ir kiemsargio darbą.
12. Atlieka įvairių renginių, organizuojamų ministerijoje, paruošiamuosius darbus.