Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
7. Kaupia ir analizuoja informaciją dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo, kokybės vertinimo, stebėsenos ir finansavimo, išskiria spręstinas problemas, teikia siūlymus tobulinimui.
8. Rengia ir/ar koordinuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą, analizę, tvirtinimą ir diegimą.
9. Bendradarbiauja su kitų ministerijų padaliniais ir žinybomis, asociacijomis, švietimo profesinėmis sąjungomis sprendžiant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo, prieinamumo didinimo, finansavimo, pedagogų darbo sąlygų gerinimo politikos įgyvendinimo klausimus.
10. Konsultuoja nevalstybinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjus ir galimus savininkus dėl paslaugų prieinamumo ir plėtros.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.