Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka. 
10. Analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo prieinamumo ir kokybės situaciją, išskiria tobulintinas sritis ir siūlo priemones jos gerinimui.
11. Inicijuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų ar jų pataisų, susijusių su ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo srityse vykstančia pertvarka rengimą, inicijuoja ir koordinuoja kaitai skirtas nacionalines bei tarptautines programas ir projektus (tame tarpe ir ES finansinei paramai gauti), siekdamas didinti ugdymo prieinamumą ir kokybę skirtingų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
12. Užsako ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pokyčių kokybės tyrimus, pagal kompetenciją dalyvauja kuriant švietimo monitoringo sistemą, vertinant švietimo kokybę, siekdamas išskirti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo tobulintinas sritis.
13. Pagal kompetenciją teikia informaciją Komunikacijos skyriui, valstybinėms ir visuomeninėms institucijoms. Konsultuoja ministerijos, savivaldybių administracijos švietimo padalinių atstovus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klausimais.  
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.