Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
3. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.
4. Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
5. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
6. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
7. Organizuoja veiklas, skirtas tarpinstituciniam bendradarbiavimui su edukologijos mokslininkams atstovaujančiomis organizacijomis, studijų ir mokslo institucijomis, diegiant ugdymo ir švietimo inovacijas.
8. Inicijuoja ir koordinuoja mokslinių tyrimų, konferencijų, seminarų organizavimą siekiant telkti ir sustiprinti mokslininkų dalyvavimą ugdymo atnaujinimo ir edukacinių naujovių sklaidoje.
9. Inicijuoja ir koordinuoja veiklas, skirtas naujiems ugdymo organizavimo modeliams išbandyti ir juos diegti bendrojo ugdymo programas įgyvendinančiose bendrąjį ir profesinį mokymą kartu su bendruoju ugdymu teikiančiose mokyklose.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.