Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių, ES struktūrinių fondų projektų veikloje.
8. Koordinuoja modulinio profesinio mokymo įgyvendinimą, siekdamas suartinti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo kryptis, alternatyvių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo integravimo modelių plėtros ir kokybės užtikrinimo. Rengia teisės aktų, reglamentuojančių modulinio profesinio mokymo integravimą į pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, projektus.
9. Pagal kompetenciją stebi, kaupia ir analizuoja informaciją apie modulinio profesinio mokymo pasiūlą bendrojo ugdymo mokykloms, modulinio profesinio mokymo įgyvendinimą, kai ugdymo procesas organizuojamas profesinio mokymo bazėje, nustato problemas ir teikia siūlymus joms spręsti.
10. Koordinuoja, stebi ir analizuoja formaliojo profesinio mokymo programų modulių ir neformaliojo profesinio mokymo programų, kai jie (jos) įtraukti (įtrauktos) į pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo programas, įgyvendinimą.
11. Koordinuoja neformaliojo profesinio mokymo plėtrą.
12. Dalyvauja formuojant valstybinių mokyklų (reorganizuojant sujungimo būdu savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas) tinklą, analizuoja bendrojo ugdymo programų profesinio mokymo įstaigose vykdymą, teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo kokybės.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.