Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo  klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.
7. Planuoja ir organizuoja rengiamų dokumentų projektų aptarimą ir viešas konsultacijas svarbiems klausimams aptarti.
8. Dalyvauja su kuruojama sritimi susijusių tarpinsitucinių ir tarptautinių darbo grupių darbe.  
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.