Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
7. Dalyvauja formuojant valstybinę pradinio ugdymo turinio politiką, planuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimo darbus.
8. Stebi ir analizuoja pradinių klasių (tautinių mažumų, gabių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, migrantų, grįžusių iš užsienio ir kt.) mokinių. pasiekimų tyrimų duomenis dėl ugdymo kokybės, nustato problemas, išskiria tobulinimo prioritetus.
9. Stebi, pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl pradinio ugdymo aprūpinimo (vadovėliais, informacinėmis technologinėmis priemonėmis ir kt.) siekdamas užtikrinti jų kokybę ir prieinamumą.
10. Pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir tobulinant ugdymo kokybės užtikrinimo, mokinių pasiekimų vertinimo sistemą.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.