Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.        
8. Analizuoja informaciją apie mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos vertinimą ir atestaciją ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl tolimesnių veiksmų.
9. Inicijuoja ir koordinuoja mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų karjeros valdymo projektus ir priemones.
10. Vertina ir tvirtina įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų sudėtį ir atestacijos programas, deleguoja vertintojus.
11. Dalyvauja kuriant ir koordinuojant pasitikėjimo pedagogais priemonių ir projektų, pedagoginės etikos normų visuotinumo iniciatyvų įgyvendinimą.
12. Bendradarbiauja  su švietimo institucijomis bei kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje sprendimų įgyvendinimo klausimais, pagal kompetenciją  dalyvauja darbo grupių, komisijų, tarybų veikloje rengiant teisės aktų, programų projektus.          13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.