Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Dalyvauja formuojant valstybinę neformaliojo vaikų švietimo ir suaugusiųjų švietimo politiką ir organizuojant jos įgyvendinimą, teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl neformaliojo vaikų švietimo, suaugusiųjų švietimo ir profesinio orientavimo plėtojimo.
11. Dalyvauja numatant ministerijos veiklos prioritetus, sudarant strateginį ir metinį darbo planus.
12. Koordinuoja Europos Sąjungos paramos fondų ir nacionalinio biudžeto lėšomis finansuojamus projektus pagal skyriui pavestas funkcijas.
13. Inicijuoja įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų  rengimą, telkia tarpžinybines grupes svarbiausiems darbams įgyvendinti.
14. Pagal skyriui pavestas funkcijas inicijuoja ir koordinuoja nacionalines bei tarptautines programas ir projektus.
15. Bendradarbiauja su ministerijų, asocijuotų institucijų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo teikėjų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais sprendžiant neformaliojo vaikų švietimo ir suaugusiųjų švietimo įgyvendinimo problemas.
16. Analizuoja informaciją apie neformaliojo vaikų švietimo, suaugusiųjų švietimo ir profesinio orientavimo būklę Lietuvoje, Europos Sąjungos ir kitose pasaulio šalyse, išskiria spręstinų problemų prioritetus, teikia siūlymus dėl tyrimų poreikio šiose srityse ir koordinuoja jų įgyvendinimą.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.