Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Analizuoja profesinio mokymo vykdymą (organizavimą) profesinio mokymo įstaigose, rengia, derina su kitais skyriais, suinteresuotomis institucijomis teisės aktų projektus, organizuoja jų įgyvendinimą.
2. Koordinuoja mokinių priėmimo į profesinio mokymo įstaigas planavimą, organizuoja plano ir kitų dokumentų rengimą ir tvirtinimą, analizuoja mokinių kontingentą, bendradarbiauja su Švietimo informacinių technologijų centru mokinių apskaitos klausimais.
3. Rengia bendrųjų ugdymo planų dalį dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų, vykdomų kartu su profesinio mokymo programa.
4. Rengia bendruosius profesinio mokymo planus.
5. Dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programų ir profesinio mokymo programų, skirtų pirmai kvalifikacijai įgyti,  įgyvendinimą siekiant suartinti profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kryptis.
6. Analizuoja bendrojo ugdymo programų vykdymą profesinio mokymo įstaigose, koordinuoja mokymo kokybės užtikrinimą.
7. Konsultuoja profesinio mokymo įstaigas dėl pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programos vykdymo, profesinio mokymo planų rengimo ir įgyvendinimo, mokinių priėmimo į pirminį profesinį mokymą ir jų apskaitos tvarkymo, ugdymo proceso organizavimo tobulinimo ir vykdymo.
8. Koordinuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektus, skirtus profesinio mokymo organizavimo tobulinimui.
9. Analizuoja, apibendrina ir teikia informaciją apie profesinio mokymo įstaigų pirminio profesinio mokymo mokinius.
10. Analizuoja ir apibendrina informaciją dėl profesinių mokyklų absolventų įsidabinimo, tolimesnio mokymosi aukštosiose mokyklose, teikia siūlymus dėl stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygų gerinimo.
11. Pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir rengia atsakymus į juose keliamus klausimus.
12. Dalyvauja profesinio mokymo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų darbe.
13.  Koordinuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų profesinį mokymą, dalyvauja sprendžiant klausimus dėl mokymosi sąlygų sudarymo ir pirminio profesinio mokymo prieinamumo tautinių mažumų asmenims, užsienio lietuviams, imigrantams, laisvės atėmimo  vietose esantiems asmenims.
14. Pagal kompetenciją organizuoja seminarus profesinio mokymo įstaigų vadybinėms komandoms.
15.  Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.