Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
4. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.
6. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.
7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
8. Analizuoja parengtų profesinio mokymo įstaigų bei jų filialų nuostatų ir įstatų projektų atitiktį profesinį mokymą reglamentuojantiems teisės aktams, rengia jų tvirtinimo teisės aktų projektus.
9. Koordinuoja institucijų pasirengimą vertinti asmens įgytas kompetencijas ir rengia teisės aktų projektus dėl teisės suteikimo institucijoms (institucijų akreditavimo). Rengia teisės aktų projektus, nustatančius asmens įgytų kompetencijų vertinimą ir jo finansavimą. Analizuoja asmens įgytų kompetencijų vertinimo priemonių vykdymą, dalyvauja vykdant panaudotų lėšų atskaitomybę..
10. Koordinuoja nacionalinių profesinio mokymo įstaigų profesinio meistriškumo konkursų organizavimą, profesinio mokymo iniciatyvų rėmimą, profesinio mokymo patrauklumo ir populiarinimo veiklas.
11. Rengia Lietuvoje įgytos kvalifikacijos patvirtinimo pažymas.
12. Tvarko skyriaus metų dokumentaciją ir teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos archyvui saugoti.
13. Rengia kompetencijų vertinimo ir profesinio mokymo programų vykdymo, nacionalinių profesinio meistriškumo konkursų organizavimo, dalyvavimo tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „Euroskills“ ir „Studijų“ parodoje lėšų skyrimo teisės aktų projektus, dalyvauja vykdant panaudotų lėšų atskaitomybę.