Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Formuoja ir įgyvendina valstybinę sporto politiką.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

2021 METŲ UŽDUOTYS

1. Parengti sporto plėtros planą.
2. Parengti aukštojo meistriškumo sporto aprašą, numatant sporto šakų federacijų sportinių ir finansinių veiklų kriterijus, vykdyti jų veiklos auditą ir nuolatinę veiklos stebėseną.
3. Išgryninti Sporto rėmimo fondo veiklos modelį ir kriterijus, peržiūrėti prioritetus, eliminuoti galimas korupcijos apraiškas.