Pareigų aprašymas Spausdinti

Funkcijos:

1. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
6. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.             
7. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių neformalųjį vaikų švietimą, tobulinimo ir įgyvendinimo, teikia metodinę, informacinę pagalbą neformaliojo vaikų švietimo srityje.
7. Koordinuoja neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos įgyvendinimą, priemones susijusias su neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tobulinimu, neformaliojo vaikų švietimo plėtra ir prieinamumo didinimu, neformaliojo vaikų švietimo finansavimo sistemos kaita, neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, neformaliojo švietimo programų rengimu ir įgyvendinimu.
8. Koordinuoja nacionalinių švietimo pagalbos centrų veiklos programų įgyvendinimą neformaliojo švietimo srityje, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų veiklos tobulinimo.
9. Dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių, ES struktūrinių fondų projektų veiklose.             
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.