Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių neformalųjį vaikų švietimą, tobulinimo ir įgyvendinimo, teikia metodinę, informacinę  pagalbą neformaliojo vaikų švietimo srityje.
8. Koordinuoja neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos įgyvendinimą, priemones susijusias su neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tobulinimu, neformaliojo vaikų švietimo plėtra ir prieinamumo didinimu, neformaliojo vaikų švietimo finansavimo sistemos kaita, neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, neformaliojo švietimo programų rengimu ir įgyvendinimu.
9. Koordinuoja nacionalinių švietimo pagalbos centrų veiklos programų įgyvendinimą neformaliojo švietimo srityje, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų veiklos tobulinimo.
10. Dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių, ES struktūrinių fondų projektų veiklose.
11. Dalyvauja Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų darbo grupėse, komisijose, projektuose, renginiuose atstovaujant šalį ir siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą.  
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.