Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
3. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Analizuoja ir teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių neformalųjį vaikų švietimą, tobulinimo ir įgyvendinimo, teikia metodinę, informacinę  pagalbą neformaliojo vaikų švietimo srityje.
8. Koordinuoja etnokultūros, gamtos ir ekologijos, turizmo ir kraštotyros, technologijų, techninės kūrybos NVŠ krypčių, jaunųjų mokslininkų (mokinių) ir sveikatingumo programų plėtrą, taip pat teatrų, muziejų, bibliotekų edukacinių veiklų plėtrą ir šias sritis reglamentuojančių norminių teisės aktų rengimą.
9. Koordinuoja nacionalines ir tarptautines mokinių sveikatingumo programų neformaliojo švietimo veiklas, analizuoja ir teikia siūlymus dėl Sveikatą stiprinančių mokyklų ir aktyvių mokyklų tinklo plėtros.
10. Koordinuoja mokinių, studentų dainų švenčių organizavimą bei įgyvendinimą.
11. Koordinuoja nacionalinių švietimo pagalbos centrų veiklos programų įgyvendinimą neformaliojo švietimo srityje, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų veiklos tobulinimo.
12. Dalyvauja sudarytų komisijų, darbo grupių, ES struktūrinių fondų projektų veiklose.
13. Pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį, koordinuoja metinių ir strateginių planų rengimą.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.