Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą. 
5. konsultuoja mokyklų savininkus, švietimo teikėjus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovus, specialistus bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų, specialiųjų, sanatorinių, ligoninių mokyklų (skyrių, klasių) steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos ir jų veiklos organizavimo klausimais bei savitos pedagoginės sistemos sampratų rengimo klausimais.
6. organizuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais – švietimo ir mokslo profesinėmis sąjungomis.
7. koordinuoja ministerijai pavaldžių švietimo įstaigų – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrų ir ugdymo centro „Diemedis“ veiklą.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.