Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus koordinuoja šį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl korupcijos prevencijos veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą.
7. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencija susijusios informacijos apdorojimą.
8. Prižiūri su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su korupcijos prevencijos veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.  
9. Organizuoja ministerijos korupcijos prevencijos planą ir jo įgyvendinimo priemonių plano bei kitų su korupcijos prevencija susijusių ministerijos teisės aktų projektų rengimą; koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos korupcijos prevencijos plano įgyvendinimą, rengia ir teikia ministrui ataskaitas dėl plano įgyvendinimo.
10. Organizuoja ministerijos personalo antikorupcinį švietimą, orientuoja ministerijos tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal sutartis, kad jie laikytųsi elgesio kodeksuose įtvirtintų reikalavimų, instruktuoja ir konsultuoja juos, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusižengimais, nusikalstamomis veikomis ar interesų konfliktais jų veikloje, kaip jų išvengti.
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.