Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Dalyvauja kuriant valstybinę švietimo politiką ir jos įgyvendinimo strategiją.
2. Koordinuoja švietimo kokybės užtikrinimo darbus savivaldybėse.
3. Koordinuoja pagalbos teikimą švietimo tiekėjams dėl švietimo prieinamumo ir lygių galimybių.
4. Koordinuoja pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimo, atestacijos, ministerijai pavaldžių įstaigų bei savivaldybių švietimo įstaigų vadovų atestacijos darbus.
5. Dalyvauja numatant ministerijos veiklos prioritetus, sudarant strateginį darbo planą, metinį darbo planą.
6. Vadovauja departamentui, planuoja jo veiklą ir derina ją su kitais ministerijos administracijos padaliniais.
7. koordinuoja Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ir pagal kompetenciją priskirtų ministerijos įsteigtų įstaigų veiklą;
8. Teikia informaciją visuomenei, švietimo teikėjams, jų savininkams (dalininkams), savininko (dalininko) teises įgyvendinančioms institucijoms, jų įgaliotiems asmenims.
9. Dalyvauja komisijose, darbo grupėse, tarybose, įgyvendina projektus ir programas; dalyvauja užsakant švietimo pokyčių mokslinius tyrimus, kuriant švietimo stebėsenos sistemą.
10. Pagal kompetenciją koordinuoja teisės aktų projektų rengimą; analizuoja ministerijos struktūros padalinių parengtus dokumentų projektus, reglamentuojančius mokyklų veiklą, teikia jiems pastabų ir siūlymų, prireikus inicijuoja naujų dokumentų rengimą.
11. Vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2021 METŲ UŽDUOTYS

1. Rinkti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie švietimo būklę savivaldybėse.
2. Bendradarbiauti su interesų grupėmis užtikrinant švietimo kokybę, Informuoti ir konsultuoti socialinius partnerius, visuomenę, juridinius ir fizinius asmenis švietimo politikos įgyvendinimo klausimais.
3. Vystyti socialinį dialogą su profesinėmis sąjungomis dėl pedagoginių darbuotojų socialinių sąlygų gerinimo.
4. Koordinuoti departamento padalinių, bendrus darbus su Nacionalinės švietimo agentūros padaliniais atliekant nuostatuose numatytas funkcijas.
5. Organizuoti valstybinę švietimo priežiūrą.