Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

            
8. Analizuoja informaciją apie švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų veiklos vertinimą, kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimą, skyrimą ir teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl tolimesnių veiksmų.
9. Dalyvauja kuriant ir koordinuojant pasitikėjimo pedagogais priemonių ir projektų, pedagoginės etikos normų visuotinumo iniciatyvų įgyvendinimą.
10. Atstovauja ministerijai ir jos interesams EBPO TALIS tyrime.
11. Bendradarbiauja su švietimo institucijomis bei kitomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje sprendimų įgyvendinimo klausimais; dalyvauja darbo grupėse, komisijose, tarybose rengiant teisės aktų, programų projektus; įgyvendina projektus ir programas, analizuoja ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų, reglamentuojančių pedagoginių darbuotojų veiklą, taikymo praktiką.

            
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.