Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREI GAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Teikia siūlymus ir rengia teisės aktus paramos pedagoginių studijų studentams įgyvendinimo klausimais.
8. Teikia siūlymus ir rengia teisės aktus Signatarų ir Prezidentų vardinių stipendijų skyrimo ir administravimo klausimais.
9. Koordinuoja kolegijų skatinimo dalyvauti taikomojo mokslo ir eksperimentinėje plėtroje, regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje bei valstybės poreikiams svarbių studijų krypčių populiarinimo kolegijose klausimus bei lėšų studijoms kolegijomis, kurių juridinis statusas viešoji įstaiga, skyrimo klausimus.
10. Teikia išaiškinimus juridiniams ir fiziniams asmenims aukštesniojo ir specialiojo vidurinio išsilavinimo, įgyto Lietuvoje ir užsienyje pripažinimo Lietuvoje klausimais.  
11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.