Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
4. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
8. Rengia siūlymus dėl valstybės mokslinių tyrimų institutų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo, dalyvauja nevalstybinių mokslinių tyrimų institutų komisijos veikloje.
9. Rengia siūlymus dėl mokslinių tyrimų institutų ilgalaikių MTEP programų sudarymo, tvirtinimo ir įgyvendinimo, analizuoja jų vykdymo rezultatus ir teikia siūlymus dėl jų tikslinimo ar nutraukimo.
10. Mokslo skyriaus vedėjui pavedus, rengia siūlymus dėl mokslininkų valstybinių pensijų skyrimo ir aptarnauja Lietuvos Respublikos mokslinio darbo stažo nustatymo komisiją.
11. Dalyvauja švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais sudarytų komisijų bei darbo grupių veikloje.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.