Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

5. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.
6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
8. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.
9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.
10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.
11. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.            
12. Dalyvauja formuojant nacionalinę ikimokyklinio ugdymo turinio politiką, planuoja, koordinuoja jos įgyvendinimo darbus.
13. Dalyvauja formuojant nacionalinę priešmokyklinio ugdymo turinio politiką, planuoja, koordinuoja jos įgyvendinimo darbus.
14. Stebi, analizuoja ugdymo turinio diegimą, nustato problemas, išskiria tobulintinus prioritetus dėl kokybiško skirtingų poreikių (tautinių mažumų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, migrantų, grįžusių iš užsienio ir kt.) vaikų ugdymo, inovacijų diegimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.
15. Dalyvauja tarpžinybinėse darbo grupėse dėl kokybiško  ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.