Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:
1. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
3. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
4. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
7. Rengia siūlymus ir teisės aktus dėl Lietuvos mokslo tarybos sudarymo.
8. Rengia siūlymus ir teisės aktus dėl nacionalinių mokslo programų ir kitų konkursinių fundamentinių mokslinių tyrimų programų rengimo ir vykdymo.
9. Rengia siūlymus dėl kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų.
10. Rengia siūlymus ir teisės aktus dėl mokslo laipsnių teikimo tvarkos, dėl doktorantūros teisės suteikimo mokslo ir studijų institucijoms.
11. Rengia siūlymus ir teisės aktus dėl Lietuvos mokslo premijų skyrimo tvarkos, Lietuvos mokslo premijų komiteto sudarymo, dėl premijų išmokėjimo, dalyvauja organizuojant Lietuvos mokslo premijų įteikimą.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.