Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
2. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
3. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.
4. Rengia sutartis, susitarimus ir kitus dokumentus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus koordinuoja sutarčių, susitarimų ir kitų dokumentų dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis rengimą.
5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą.
6. Rengia užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programas, darbotvarkes ir kitus susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja užsienio valstybių institucijų bei organizacijų delegacijų ir atstovų vizitų programų, darbotvarkių ir kitų susijusių dokumentų rengimą.
7. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
8. Apdoroja su tarptautinių ryšių palaikymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
9. Analizuoja ir rengia medžiagą dėl vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimo MTEP srityje, teikia siūlymus dėl susijusių teisės aktų ir dokumentų projektų, dalyvauja šios tematikos darbo grupių veikloje.
10. Analizuoja ir rengia medžiagą dėl atvirosios prieigos prie mokslinės informacijos, teikia siūlymus dėl susijusių teisės aktų ir dokumentų projektų, dalyvauja šios tematikos darbo grupių veikloje.
11. Analizuoja ir rengia medžiagą dėl žmogiškųjų išteklių valdymo ir mobilumo MTEP srityje, teikia siūlymus dėl susijusių teisės aktų ir dokumentų projektų, dalyvauja šios tematikos darbo grupių veikloje.
12. Rengia susirašinėjimo medžiagą dėl mokslinės etikos ir procedūrų, teikia siūlymus dėl susijusių teisės aktų ir dokumentų projektų, dalyvauja šios tematikos darbo grupių veikloje.
13. Rengia siūlymus dėl bendradarbiavimo su užsienio lietuviais tyrėjais, koordinuoja mokslo premijų užsienio lietuviams mokslininkams skyrimo veiklas ir dalyvauja organizuojant bendrus renginius; teikia siūlymus ir koordinuoja veiklas susijusias su užsienio tyrėjų pritraukimu ir reintegracija.
14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.