Pareigų aprašymas Spausdinti

ŠIAS PAREIGAS EINANTIS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS

1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
3. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.
4. Priima ir aptarnauja asmenis, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais vidutinio sudėtingumo  klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo.
7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją.
8. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.
9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.
10. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
11. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
12. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo.
14. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.
15. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
16. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
17. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.
18. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
19. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės.
21. Įgyvendina skyriui skirtus uždavinius Alytaus apskrities teritorijoje.
22. Vykdo valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminų, brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, mokinių pasiekimų tyrimų, kompetencijų vertinimo organizavimo ir vykdymo priežiūrą.
23. Tikrina, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos ir rašytiniu sutikimu vykdomos veiklos (išskyrus aukštojo mokslo veiklą) sąlygų.
24. Dalyvauja ministro įsakymu ir ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytose darbo grupėse, teisės aktų nustatyta tvarka sudarytose tarpžinybinėse darbo grupėse ir komisijose.
25. Dalyvauja švietimo įstaigų vadovų priėmimo į pareigas konkursų komisijose.
26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.