>

Aukštojo mokslo taryba yra ekspertinė institucija aukštojo mokslo raidos klausimais. Taryba neturi juridinio asmens statuso. Taryba sudaroma iš 15 narių. Tarybos nario kadencija – 4 metai. Tas pats asmuo gali būti Tarybos narys ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Tarybos nariai savo funkcijas atlieka visuomeniniais pagrindais.

Taryba bendradarbiauja su Lietuvos mokslo taryba, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru, Valstybiniu studijų fondu, Studijų kokybės vertinimo centru, Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi, mokslo ir studijų institucijomis.

Aukštojo mokslo tarybos funkcijos:

  • svarstyti aukštojo mokslo būklės apžvalgas;
  • teikti siūlymus, išvadas bei rekomendacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai ir kitoms aukštojo mokslo politiką įgyvendinančioms institucijoms dėl aukštojo mokslo plėtros ir kokybės užtikrinimo priemonių;
  • teikti siūlymus dėl teisės aktų, susijusių su aukštuoju mokslu, dėl strateginių aukštojo mokslo plėtros krypčių;
  • inicijuoti tyrimus, analizes, konferencijas, pasitarimus, forumus, ekspertinius renginius aukštojo mokslo plėtros klausimais;
  • vertinti sutartis su aukštosiomis mokyklomis ir teikti rekomendacijas pagal Tarybos patvirtintą  Aukštojo mokslo tarybos  darbo reglamentą;
  • atlikti kitas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir  jį įgyvendinančiuose teisės aktuose  nustatytas funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-11-18