BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Archyvas

Skatinimo priemonės

Siekiant ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų iš mokslo ir verslo sektorių bei mokslo vadybininkų (administratorių, atsakingų už tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir įgyvendinimą) gebėjimus, reikalingus inicijuoti ir administruoti tarptautinius MTEPI projektus („Horizonto2020“ projektus taip pat), buvo inicijuotas TYKU2 projektas. TYKU2 projekto  veiklos – mokymai, susiję su paraiškų rengimu (taip pat tiksliniai „Horizonto2020“  paraiškų rengimo) ir MTEPI projektų valdymu, dalyvavimas tarptautinėse MTEPI programų, asociacijų ir organizacijų veiklose, misijose ir kituose partnerystės renginiuose, tyrėjų supažindinimas su tarptautinių MTEPI programų naujienomis, skatinimas keistis informacija, reikalinga partnerių paieškai per forumus ir pan. Priemonę administruoja Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, partneris – Lietuvos mokslo taryba. Daugiau informacijos čia

Europos Komisija atlieka 7BP ir H2020 finansavimą gavusių tyrėjų apklausą apie CORDIS paslaugas

Europos Komisija inicijavo nuomonės apie Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinės tarnybos (Community Research and Development Information Service, CORDIS) paslaugas tyrimą. Paskelbtas trumpas pasitenkinimo CORDIS paslaugomis klausimynas, jį pildyti kviečiami 7-osios bendrosios programos (7BP) ir programos „Horizontas2020“ (H2020) projektus vykdę ir vykdantys tyrėjai.

Tyrėjų nuomonės apklausa yra anoniminė, ją Europos Komisija atlieka siekdama tobulinti CORDIS interneto portalo galimybes.

CORDIS yra pagrindinė Europos Komisijos duomenų talpykla ir portalas, kuriame skelbiama visa informacija apie tyrėjų vykdytus ir vykdomus Europos Sąjungos bendrųjų programų projektus bei jų rezultatus. Čia programų dalyviams ir potencialiems projektų rezultatų vartotojams teikiama vieša Europos Komisijos informacija (duomenų suvestinės apie projektus, skelbtinos ataskaitas, siekiami rezultatai), projektų ir jų rezultatų sklaidai bei panaudojimui skirta informacija (naujienos, renginiai, sėkmės istorijos, žurnalai ir kita), nuorodos į daugelį interneto šaltinių, pavyzdžiui, atvirosios prieigos straipsnius ar kitas interneto svetaines.

Programos „Horizontas 2020“ vidurio vertinimas

Europos Komisija paskelbė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau ‒ H2020) vidurio vertinimo analizę. Tikimasi, kad tarpinis vertinimas prisidės prie H2020 paskutinės 2018–2020 metų darbo programos ir būsimos ES 9-ios bendrosios programos tobulinimo. Per pirmuosius trejus metus nuo H2020 įgyvendinimo pradžios pasirašyta virš 11 tūkst. dotacijos sutarčių, kurioms finansuoti skirta apie 20,4 mlrd. eurų (apie ketvirtadalis viso H2020 biudžeto). Per visą H2020 įgyvendinimo laikotarpį buvo pateikta virš 100 000 paraiškų. Pastebėta, kad H2020 kasmet teikiama 65 % daugiau paraiškų nei prieš tai buvusioje ES 7-ojoje bendrojoje mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programoje (toliau – 7BP). Didžiausią H2020 lėšų dalį gavo aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų organizacijų sektoriaus dalyviai (64,9 %). Dalyviai iš privataus (verslo) sektoriaus gavo apie H2020 27,7 % finansavimo, o valdžios institucijų ir kitų organizacijų ‒ apie 7,3 %. Iš visų H2020 dalyvių beveik pusė jų (apie 52 %) – naujokai (t. y. tie, kurie nedalyvavo 7BP). H2020 projektuose dalyvauja daugiau nei 130 šalys, iš jų ‒ 87 trečiosios šalys. Daugiausiai H2020 projektų dalyvių ‒ iš Vokietijos ir Jungtinės Karalystės. Per visą H2020 laikotarpį ES-28 šalys gavo 92,9 % H2020 biudžeto lėšų, iš jų ES-15 šalys ‒ 88,5 %, o ES-13 – 4,4 % (7BP buvo 4,2 %). Pastebėta, kad EK indėlis ES-13 šalių H2020 projektų dalyviams padidėjo iki 300 mln. per metus. Palyginimui prieš tai buvusioje 7BP ES-13 šalių dalyviai gaudavo apie 270 mln. eurų per metus.

2016 m. rudenį sutelkta Europos Komisijos Aukšto lygio grupė (angl. High Level Group), kuriai vadovavo p. Pascalis Lamy, išanalizavo H2020 vidurio vertinimo rezultatus ir pateikė 11 rekomendacijų, galinčių padidinti būsimų ES bendrųjų programų poveikį:

 1. Suteikti prioritetą moksliniams tyrimams ir inovacijoms ES ir nacionaliniuose biudžetuose.
 2. Sukurti tikrą ES inovacijų politiką, kuriančią ateities rinkas.
 3. Mokyti ir investuoti į žmones, kurie darys pokyčius.
 4. Sukurti didesnio poveikio ES mokslinių tyrimų ir inovacijų  programą.
 5. Priimti į misiją orientuotą, poveikį orientuotą požiūrį, siekiant spręsti pasaulines problemas.
 6. Racionalizuoti ES finansavimo sritį ir pasiekti sinergiją su struktūriniais fondais.
 7. Dar labiau supaprastinti (tapti patraukliausiu finansuotoju mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje).
 8. Sutelkti ir įtraukti piliečius.
 9. Geriau suderinti ES ir nacionalines investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas.
 10. Padaryti tarptautinį MTEP bendradarbiavimą kaip ES mokslinių tyrimų ir inovacijų prekės ženklą.
 11. Geresnis fiksavimas ir informavimas apie poveikį.

Šios rekomendacijos paskelbtos 2017 m. liepos 3 d. Daugiau informacijos čia.

Europos inovacijų ir technologijų instituto išorinis vertinimas

Šiuo metu Europos Komisija atlieka nepriklausomą Europos inovacijų ir technologijų instituto, kuris yra programos „Horizontas 2020“ dalis,  išorinį įvertinimą  ir iki š. m. lapkričio 20 d. kviečia visas suinteresuotas šalis  dalyvauti viešosiose konsultacijose.

Anketą pildymui galima rasti šiuo adresu https://www.surveygizmo.eu.

Taip pat galima siųsti savo siūlymus el. paštu  [email protected].

EK viešosios konsultacijos dėl  programos „Horizontas 2020“ tarpinio vertinimo

Europos Komisija  pradėjo viešąsias konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis dėl  programos „Horizontas 2020“ tarpinio vertinimo. Tikimasi, kad šis tarpinis vertinimas pagerins programos „Horizontas 2020" veiklą, o gautos išvados  bus naudingos kuriant naująją  ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą.

Konsultacijos vyks iki 2017 m. sausio 15 d. Klausimyną galima rasti paspaudus šią nuorodą

Kvietimas teikti paraiškas dėl programos „Horizontas 2020“ paraiškų parengimo išlaidų apmokėjimo

Kviečiame mokslo ir studijų institucijas teikti finansines paraiškas dėl paraiškų, kurios bus teikiamos pagal Europos Sąjungos  bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ parengimo, įsigyjant konsultacines paslaugas, išlaidų apmokėjimo. Tinkami pareiškėjai  ‒ Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijos, nuo 2016 m. sausio 1 d. ar vėliau įsigijusios konsultacines paslaugas programos  „Horizontas 2020“ paraiškų parengimui.   Finansinė paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pristatyti Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-216, LT-01108 Vilnius arba el. paštu: [email protected].  Daugiau informacijos čia.

Programos „Horizontas 2020“ metinė stebėsenos ataskaita už 2014 m.

Europos Komisija paskelbė programos „Horizontas 2020“ metinę stebėsenos ataskaitą, kurioje pristatomi pagrindiniai veiklos rodikliai,  įvairūs įgyvendinimo aspektai ir dalyvavimo tendencijos, pateikiami duomenys apie visus programos „Horizontas 2020“ prioritetus ir specifinius tikslus. Leidinys parengtas remiantis 2014 metais vykusių programos „Horizontas 2020“ kvietimų analize.

Atkreiptinas dėmesys į ataskaitoje pateiktas programos „Horizontas 2020“ trijų prioritetų „Pažangus mokslas“, „Pramonės subjektų lyderystė“ ir „Visuomeninio pobūdžio uždaviniai“ veiklas –  nustatyta, kad Lietuvos dalyvavimo sėkmės rodiklis 2014 m. prioriteto „Pažangus mokslas“ teminių sričių „Marie Sklodowska-Curie veiklos“ ir „Mokslinių tyrimų infrastruktūrų sėkmingos“ dėka buvo santykinai aukštas –14,3% (ES vidurkis – 14,5%). Tuo tarpu Lietuvos sėkmės rodikliai „Pramonės subjektų lyderystė“ (10.7%) ir „Visuomeninio pobūdžio uždaviniai“(7.3%) veiklose buvo gana žemi palyginus su ES vidurkiu (14,5% ir 16,1% atitinkamai) ir kitomis šalimis. Panaši tendencija pastebėta  Bulgarijoje, Vengrijoje, Maltoje ir Slovakijoje.

Šioje ataskaitoje taip pat yra skyrius apie 7BP vykdomų projektų rezultatus.

Programos „Horizontas 2020“  dvejų metų veiklos ataskaita

EK paskelbė programos „Horizontas 2020“ dvejų metų veiklos rezultatus.

Per pirmuosius dvejus iš programos „Horizontas 2020“ ES valstybės narės gavo 93,1% lėšų, likusi dalis atiteko asocijuotoms ir Trečiosiomis šalims. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvai 2014 m. ir 2015 m. atiteko 0,1% programos „Horizontas 2020“ lėšų, kaip Latvijai ir Bulgarijai.

ES valstybių dalyvavimo  sėkmės rodiklio vidurkis per dvejus metus yra 13%. Pastebėta, kad 2015 m.  Lietuvos dalyvavimo  sėkmės rodiklis krenta, kaip ir visų ES valstybių.

Spalio 20-21 d. Rygoje vyko programos „Horizontas 2020“ partnerių paieškos renginys

2016 m. spalio 20-21 d. Rygoje  Verslo technologijų ir inovacijų parodos „RIGA COMM 2016“ metu buvo  rengiamas partnerių programos „Horizontas 2020“ projektuose paieškos renginys. Renginį organizavo Europos įmonių tinklas Latvijoje (Enterprise Europe Network Latvia, EEN), Latvijos investicijų plėtros agentūra ir Latvijos Respublikos ekonomikos ministerija.

Programos „Horizontas 2020“ partnerystės renginys - gera proga pasidalinti naujomis verslo ir mokslinių tyrimų projektų idėjomis ir rasti pramonės ir akademinius partnerius, su kuriais būtų galima dalyvauti „Horizonte 2020“, „Erasmus+“, „Eurostars“ ir kitose Europos Sąjungos programose.

7BP

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamentas ir Europos Taryba bendru sutarimu patvirtino 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programą (7BP) 2007-2013 metams.

7BP yra pagrindinis Europos Sąjungos instrumentas, moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai finansuoti. Šios programos biudžetas viršija 53 mlrd. eurų. 7BP sudaro keturios specifinės programos: „Bendradarbiavimas“, „Idėjos“, „Žmonės“ ir „Pajėgumai“. Programos lėšomis taip pat remiamos nebranduolinė Jungtinio tyrimų centro veikla ir EURATOMO branduolinių tyrimų ir mokymų programa. 7 BP projektų dalyviai gali būti universitetai, mokslinių tyrimų institutai, įmonės ar individualūs tyrėjai. (Lietuvoje 7BP nacionalinių kontaktinių institucijų veiklą vykdo Lietuvos mokslo taryba ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra).

2011 m. vasario 14 d. Europos Komisija paskelbė dokumentą „Žalioji knyga: iššūkius paversti galimybėmis. Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“ (toliau – „Žalioji knyga“) ir pradėjo viešuosius debatus dėl būsimų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programų. Viešosios konsultacijus buvo baigtos 2011 m. gegužės 20 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02