BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Valstybės MTEP užsakymai

Valstybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymų sistema

Valstybės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP)  užsakymais laikomi veiksmai, skirti rasti MTEP  grįstus valstybei ypač aktualių ūkio, socialinių ar kultūros problemų sprendimus.

Lietuvos Respublikoje yra sukurta visuma priemonių, įgalinančių šalies ministerijas, Vyriausybės įstaigas, įstaigas prie ministerijų ir savivaldybes (toliau – Institucijos) užsakyti joms reikalingus MTEP darbus, leidžiančius priimti mokslu grįstus sprendimus, sukurti Institucijai ar jos kuruojamam sektoriui reikalingus inovatyviuosius produktus. Institucijos taip pat gali turėti įtakos konkurso būdu finansuojamų MTEP programų tematikoms, valstybinių mokslinių tyrimų institutų vykdomų MTEP programų tematikoms, konkurso būdu skirstomų doktorantūros vietų temoms. Šių priemonių visuma, suteikianti Institucijoms platų spektrą būdų siekti joms reikalingų MTEP darbų vykdymo, vadintina valstybės MTEP užsakymų sistema.

Kontaktai pasiteirauti apie valstybės MTEP užsakymų sistemą:

Dainė Denisovienė
Tel. (8 5)  219 1179
El. p. [email protected]

Reikminiai tyrimai – nedidelės apimties trumpalaikiai moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.

Institucijos kreipiasi į Lietuvos mokslo tarybą (LMT), siūlydamos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbių ir neatidėliotinai spręstinų problemų tematiką (-as) ir temas.

 • Kvietimai teikti temas – paprastai kasmet
 • Trukmė nuo kvietimo teikti temas LMT iki MTEP rezultato: iki 2,5 metų
 • Finansavimas: valstybės biudžeto asignavimai
 • Projekto biudžetas iki 70 tūkst. EUR

Reikminių tyrimų projektų priemonė skirta finansuoti skubius valstybės poreikiais grįstus taikomuosius trumpalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Šią priemonę administruoja ir finansuoja Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba). Tarybai paskelbus kvietimą, Institucijos teikia Tarybai joms reikalingų MTEP darbų tematikas. Pasiūlytos tematikos vertinamos, nagrinėjant jas strateginės svarbos, būtinų sprendimų skubos, moksliškumo, naujumo, aktualumo valstybei bei visuomenei ir įgyvendinamumo aspektais. Geriausiai įvertintos tematikos atrenkamos vykdyti, jų vykdytojai nustatomi konkurso būdu.

Projektų pagal tematikas vykdymą finansuoja Taryba. Iš Institucijų nereikalaujama skirti papildomų lėšų vykdyti joms reikalingus MTEP darbus.

Reikminių tyrimų projektų priemonė reglamentuojama Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Tarybos pirmininko 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-150 „Dėl Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos apie Reikminių tyrimų projektų priemonę galima rasti adresu http://www.lmt.lt

Kur kreiptis?

Lietuvos mokslo taryba
Tel. 8 670 32 435, faks. (8 5) 261 8535, el. p. [email protected]
Kontaktinis asmuo pasiteirauti: dr. Gražina Adamonytė,
tel. 8 676 18 580, el. p. [email protected]

Ikiprekybiniai pirkimai – MTEP paslaugos, kuriomis siekiama sukurti inovatyvųjį produktą (paslaugą).

Ikiprekybinis pirkimas organizuojamas tada, kai perkančioji organizacija identifikuoja problemą, kurią būtina išspręsti, tačiau sprendinio – inovatyviojo produkto – nėra ir artimiausiu metu neatsiras rinkoje. Perkančiosios organizacijos kreipiasi į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą (MITA), pateikdamos pirkimo objekto aprašymą ir techninę (funkcinę) specifikaciją. MITA atlieka ekspertinį vertinimą ir pateikia sprendimą, ar planuojamas pirkimas atitinka ikiprekybiniam pirkimui keliamus reikalavimus.

 • Trukmė: neapibrėžta
 • Finansavimas: 1) perkančiosios organizacijos biudžeto lėšos; 2) perkančiosios organizacijos biudžeto lėšos ir MITA kofinansavimas; 3) ESIF priemonė „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ – iki 85 proc.; institucija, kuri perka – iki 15 proc.; 4) „Horizontas 2020“
 • Projekto biudžetas: viršijus 1 mln. EUR, reikalingas Vyriausybės MTEPI strateginės tarybos pritarimas
 • Ikiprekybinius pirkimus koordinuoja MITA

Institucijos, siekiančios sukurti joms ar jų kuruojamiems sektoriams reikalingus inovatyviuosius produktus, tam reikalingus MTEP darbus perka Ikiprekybinių pirkimų būdu. Šis MTEP darbų pirkimo būdas reglamentuojamas Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Ikiprekybiniai pirkimai priklauso Ūkio ministerijos valdymo sričiai. Metodinę pagalbą šiuo būdu MTEP darbus perkančioms Institucijoms teikia Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (toliau – MITA).

Daugiau informacijos apie galimybes vykdyti ikiprekybinius pirkimus galima rasti adresais:

Kur kreiptis?

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
Tel. (8 5) 264 4708, faks. (8 5) 231 2292, el. p. [email protected]
Kontaktai pasiteirauti: Sigutė Stankevičiūtė, tel. (8 5) 212 7438, el. p. [email protected]
Raimondas Pučka, tel. 8 600 46 018, el. p. [email protected]
Ramūnas Ragauskas, tel. 8 600 46 038, el. p. [email protected]

Esant poreikiui vykdyti konkrečių tematikų MTEP veiklas ir jų vystymui parengti šias tematikas išmanančius mokslo daktarus – Konkursinės doktorantūros priemonė:

 • LMT skelbia kvietimą kartą per metus ir Institucijoms suteikiama galimybė siūlyti  joms aktualias temas
 • Doktorantūra vykdoma kartu su mokslo ir studijų institucijomis
 • Doktorantūros trukmė ~ 4 metus
 • Finansavimas: valstybės biudžeto asignavimai

Jei, Institucijos nuomone, yra tikslinga vykdyti konkrečių tematikų MTEP veiklas ir jų vystymui parengti šias tematikas išmanančius mokslo daktarus, Institucija gali naudotis Konkursinės doktorantūros priemone. Šią priemonę administruoja ir finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Pirmajame konkurso etape Lietuvos mokslo tarybai paskelbus kvietimą, Institucijos teikia Lietuvos mokslo tarybai doktorantūros tematikas. Pasiūlytos tematikos vertinamos, nagrinėjant jas moksliškumo, mokslinio naujumo, aktualumo ir įgyvendinamumo aspektais. Tinkamomis pripažintos tematikos dalyvauja antrajame konkurso etape, kurio metu mokslo ir studijų institucijos varžosi dėl doktorantūros vietų. Institucijų pasiūlytas ir tinkamomis pripažintas doktorantūros tematikas pasirinkusių mokslo ir studijų institucijų paraiškoms taikomas prioritetas.

Konkursinės doktorantūros priemonė reglamentuojama Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos apraše, patvirtintame švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Daugiau informacijos apie Konkursinės doktorantūros priemonės vykdymą galima rasti adresu: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-416.

Kur kreiptis?

Lietuvos mokslo taryba
Tel. 8 670 32 435, faks. (8 5) 261 8535, el. p. [email protected]
Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Rūta Balevičienė, tel. 8 676 16 618, el. p. [email protected]

Nacionalinės mokslo programos – konkrečių tematikų ilgalaikiai MTEP darbai.

Institucija gali dalyvauti programų ilgalaikių, plačios aprėpties MTEP projektų, skirtų nacionaliniams ir globaliems valstybės ir visuomenės iššūkiams spręsti, sudarymo procese. Institucijos gali teikti siūlymus dėl programų ir jų tematikų, gali dalyvauti rengiant kiekvieną nacionalinę mokslo programą.

 • Programos trukmė – iki 7 metų
 • Projekto trukmė – iki 4 metų
 • Finansavimas: valstybės biudžeto asignavimai
 • Priemonę administruoja LMT

Jei, Institucijos nuomone, yra tikslinga vykdyti konkrečių tematikų MTEP darbus, jų vykdytojus atrenkant konkurso būdu, Institucija gali dalyvauti Nacionalinių mokslo programų sudarymo procese. Nacionalinių mokslo programų paskirtis – sutelkti Lietuvos mokslo potencialą ir finansinius išteklius, inicijuoti programoje apibrėžtoms problemoms spręsti būtinus naujus ir kryptingai sutelkti jau vykdomus (tarp jų – tarptautinio bendradarbiavimo pagrindu) mokslinius tyrimus, daugelio institucijų pastangomis gauti naujų mokslo žinių, kurių reikia šioms problemoms spręsti, valstybės ir visuomenės gyvenimo sričių raidos projektams vykdyti, Lietuvos mokslui kaip lygiaverčiam dalyvaujant Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Nacionalinių mokslo programų priemonę administruoja ir finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

Institucijos, teikdamos siūlymus dėl programų ir jų tematikų, gali dalyvauti sudarant nacionalinių mokslo programų sąrašą, taip pat rengiant kiekvieną nacionalinę mokslo programą. Nacionalinių mokslo programų sudarymą reglamentuojančiuose Nacionalinių mokslo programų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 731 „Dėl Nacionalinių mokslo programų nuostatų patvirtinimo“, numatytos privalomos konsultacijos su Lietuvos Respublikos ministerijomis.

Jei Institucija, matydama poreikį vykdyti ilgalaikius konkrečių tematikų MTEP darbus, yra pasirengusi visiškai ar iš dalies finansuoti jų vykdymą, Lietuvos mokslo taryba, derindamasi su šia Institucija, parengia tokią nacionalinę mokslo programą ir administruoja jos vykdymą. Šiuo atveju Institucija įgyja didelę įtaką formuojant nacionalinės mokslo programos MTEP tematikas ir prižiūrint jos vykdymą, o visą administracinį darbą atlieka Lietuvos mokslo taryba.

Daugiau informacijos apie nacionalines mokslo programas galima rasti adresu: http://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/finansiniai-mokslo-pletros-instrumentai/nacionalines-mokslo-programos/260.

Kur kreiptis?

Lietuvos mokslo taryba
Tel. 8 670 32 435, faks. (8 5) 261 8535, el. p. [email protected]
Kontaktinis asmuo pasiteirauti: dr. Vaiva Priudokienė, tel. 8 676 19 610, el. p. [email protected]

Ilgalaikės institucinės MTEP programos – ilgalaikiai MTEP darbai, kuriuos vykdo valstybiniai mokslinių tyrimų institutai.

Institucijos gali siūlyti, kad būtų vykdomi joms reikalingų arba aktualių tematikų MTEP darbai.

 • Programos trukmė – iki 5 metų
 • Finansavimas: valstybės biudžeto asignavimai
 • Priemonę vykdo mokslinių tyrimų institutai

Institucijos gali siūlyti, kad valstybiniai mokslinių tyrimų institutai (toliau – institutai) už jiems skiriamus valstybės biudžeto asignavimus vykdytų Institucijoms reikalingus arba aktualius MTEP darbus. Tam, kad tokie MTEP darbai būtų vykdomi, Institucijos turi dalyvauti institutų vykdomų Ilgalaikių institucinių MTEP programų (toliau – MTEP programos) inicijavimo ir rengimo procese, teikdamos Tarybai vykdytinų MTEP programų tematikas, atitinkančias tam tikro instituto mokslinės veiklos kryptis, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose instituto įstatuose. MTEP programų inicijavimas, rengimas ir įgyvendinimas reglamentuojami Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-153 „Dėl Ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programų inicijavimo, tvirtinimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šiame apraše numatyta, kad inicijuojant ir rengiant MTEP programas konsultacijos su Lietuvos Respublikos ministerijomis yra privalomos.

Daugiau informacijos apie institutų vykdomas ilgalaikes institucines MTEP programas galima rasti adresu: https://smsm.lrv.lt/lt/mokslas/moksliniai-tyrimai.

Kur kreiptis?

Švietimo ir mokslo ministerija
Kontaktinis asmuo pasiteirauti: Ginvilė Jekentienė, tel. (8 5) 219 1170, el. p. [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-01