BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Priešmokyklinis ugdymas

Paskirtis

Priešmokyklinis ugdymas privalomas, jo tikslas – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Priešmokyklinio ugdymo grupės gali būti įsteigtos darželiuose, mokyklose ar bet kokiose kitose įstaigose (pvz., bendruomenės namuose, neformalaus ugdymo centruose, profesinėse mokyklose ar privačiose patalpose), kurios pritaikytos priešmokykliniam ugdymui, o įstaiga turi higienos pasą / leidimą šiai veiklai vykdyti.

Priėmimas

Priėmimo sąlygas nustato tas, kas vykdo priešmokyklinio ugdymo programas – valstybė, savivaldybė ar privati įstaiga.

  • Į valstybines ir savivaldybių ugdymo įstaigas, vykdančias priešmokyklinį ugdymą, vaikai priimami pagal nustatytą savininko (ministerijos, savivaldybės, kt.) tvarką ir prioritetus. Paprastai prašymas priimti vaiką pateikiamas įstaigos vadovui. Tačiau kai kuriose savivaldybėse priėmimas į ugdymo įstaigas vykdomas centralizuotai, per savivaldybės sukurtą priėmimo sistemą. Tokiu atveju prašymas teikiamas ne įstaigos administracijai, o už tai atsakingam savivaldybės  padaliniui.

Kiekviena ugdymo įstaiga arba savivaldybė turi savo nustatytą priėmimo tvarką, pagal kurią prašymams gali būti suteikiamas pirmumas (pagal gyvenamąją vietą, vaikų skaičių šeimoje, jeigu kitas šeimos vaikas lanko tą pačią ugdymo įstaigą ir pan.), t. y. prašymai „surikiuojami“ į eilę. Gali reikėti pateikti papildomus dokumentus, įrodančius pirmumo teisę.

Prašymų pateikimo terminai ugdymo įstaigose ar savivaldybėse yra skirtingi. Kai kurios įstaigos prašymus priima nuo sausio 2 d., jei vaikas tais pačiais kalendoriniais metais lankys priešmokyklinę grupę. Ugdymas priešmokyklinėse grupėse prasideda rugsėjo 1-ąją. Tais atvejais, kai šeima parvyksta iš užsienio ar atvyksta iš kitos savivaldybės, jų vaikas į priešmokyklinę grupę priimamas visus metus. Dėl priėmimo tėvai (globėjai) turi kreiptis į ugdymo įstaigą.

  • Privačios ugdymo įstaigos nusistato savo priėmimo tvarką. Jei yra vietų, vaikus priima visus metus.
    • Visose ugdymo įstaigose priimant vaiką į priešmokyklinę grupę tarp tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos yra pasirašoma mokymo sutartis, kurioje nurodoma, pagal kokią programą vaikas ugdysis, programos vykdymo pradžia ir pabaiga, kita šeimai ir ugdymo įstaigai svarbi informacija (pavyzdžiui, atostogų laikas, susitarimai dėl vaiko maitinimo ir kt.).
    • Tėvai (globėjai) kiekvienais metais turi pateikti ugdymo įstaigai medicininę pažymą apie vaiko sveikatą.

Mokestis

Valstybės lėšomis, pagal mokinio krepšelio metodiką, yra finansuojamos 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 valandų per savaitę). Jeigu programa yra vykdoma ilgiau nei 4 val. per dieną, kitą dalį finansuoja grupės savininkas (ministerija, savivaldybė). Kitų mokesčių (už vaiko maitinimą, ugdymo priemones ir kt.) ir mokėjimo tvarką nustato priešmokyklinės ugdymo grupės savininkas. Šeimai vidutiniškai tenka mokėti 50 Eur per mėn.

Ugdymo įstaigose gali būti organizuojamas papildomas neformalusis švietimas (šokio, keramikos, muzikos, įvairių sporto šakų, kalbų lavinimo ir kt. būreliai), už kuriuos atskirai moka tėvai.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, valstybė skiria 35 proc. didesnį krepšelį.

Privačių ugdymo įstaigų kainos svyruoja nuo 120 iki 500 Eur per mėn. Kai kurios savivaldybės (Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos miestų) privačius darželius lankančių vaikų tėvams kompensuoja iki 100 Eur tėvų mokamo mėnesio mokesčio. Kompensacija gaunama už vaikus, kurių bent vieno iš tėvų deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo tėvų uždirbamų pajamų (kompensaciją dažniausiai gauna įstaiga).

Kalba

Dažniausiai lietuvių, bet yra ugdymo įstaigų, kuriose ugdoma anglų, prancūzų, rusų, lenkų ar kitomis kalbomis. Jei vaikas ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą rusų, lenkų ar kita kalba, tai ne mažiau kaip 4 val. per savaitę yra skiriamos ugdymui lietuvių kalba.

Pagalba

Vaikams, kurie gyvena toliau nei 3 km nuo ugdymo įstaigos, privalo būti organizuojamas vežiojimas iki artimiausios įstaigos, vykdančios šią programą.

Jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, jam turi būti teikiama kokybiška švietimo specialisto ar specialistų (logopedo, socialinio pedagogo ir kt.) pagalba.

Įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programas, sąrašo reikėtų teirautis konkrečioje savivaldybėje.

Naudingos nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-09