Vaikas, grįžęs iš užsienio, į klases yra integruojamas pagal amžių ir mokosi kartu su savo bendraamžiais. Jei reikia, jam teikiama pagalba: parengiamas integracinis planas, sudaromas individualus ugdymo planas, skiriamos papildomos konsultacijos ar pamokos. Tokių vaikų ugdymui finansuoti skiriama papildomų lėšų.

Mokyklai, kurioje vaikas norėtų mokytis, reikia pateikti:

  • prašymą;
  • mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, kuris turi būti išverstas į lietuvių kalbą;
  • kitus dokumentus, kuriuos kiekviena mokykla nusistato individualiai;
  • visi mokiniai kasmet savo mokyklai turi pateikti medicininę pažymą.

Tėvai su mokykla pasirašo mokymo sutartį. Sutartyje fiksuojami šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai, pvz., dėl galimybės vaikui papildomai mokytis lietuvių kalbos, dėl švietimo pagalbos teikimo, dėl vaiko dalyvavimo popamokinėje veikloje ir kt.

Jeigu atvykę vaikai visiškai nemoka lietuvių kalbos, jie gali mokytis išlyginamojoje klasėje ar mobilioje grupėje. Lietuvių kalbai mokyti išlyginamojoje klasėje skiriama nuo 20 iki 25 valandų per savaitę.

Užsienyje baigtą pradinio ar pagrindinio ugdymo programą arba jų dalį, taip pat baigtą vidurinio ugdymo programos dalį įvertina pati mokykla.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir programa „Kurk Lietuvai“ inicijavo su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais dirbančių mokyklų tinklą, orientuotą į mokyklų stiprinimą visapusiškai (akademiškai, socialiai ir emociškai) integruoti tiesioginės migracijos patirties turintį vaiką į švietimo sistemą.

Šiuo metu mokyklų tinklas apima 10 Lietuvos savivaldybių, į jį įeina 21 mokykla.

Į tinklą įtrauktos mokyklos organizuoja skirtingų pakopų ugdymą (nuo pradinio iki vidurinio), dalis mokyklų taip pat turi priešmokyklines grupes. Į tinklą įtrauktos mokyklos su į Lietuvą grįžusiais / atvykusiais vaikais dirba nuo vienų iki dvidešimt devynerių metų ir teikia skirtingas paslaugas sėkmingai šių vaikų integracijai užtikrinti. Daugiau informacijos apie mokyklas rasite čia.

Kai kurios Lietuvos savivaldybės turi įdiegusios elektronines registravimo į mokyklas sistemas. Prašymai ir kiti reikalingi dokumentai mokykloms gali būti teikiami internetu:

Nemažai lietuvių šeimų, gyvenančių užsienyje, savo vaikams parenka Vilniaus lietuvių namus. Tai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigta gimnazija, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas. Jos paskirtis – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi į Lietuvą, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas. Mokslas, gyvenimas bendrabutyje ir maitinimas yra nemokami ir finansuojami iš valstybės lėšų.

Atnaujinimo data: 2023-11-18