Paskirtis

Vidurinis ugdymas yra neprivalomas, trunka dvejus metus (gimnazijos III–IV klasės). Taip pat galima mokytis ir profesinio mokymo įstaigose ir įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesija.

Priėmimas

Norint pratęsti mokymąsi ir įgyti vidurinį išsilavinimą, reikia kreiptis į pasirinktą mokyklą, kurioje teikiamos vidurinio ugdymo programos.

Jeigu jaunuolis pilnametis, tai yra, turi 18 metų, mokymo sutartis pasirašoma su juo pačiu, jeigu jam nėra 18 metų, sutartis pasirašoma su tėvais.

Mokestis

Ugdymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose yra nemokamas. Tėvai moka tik už papildomas paslaugas.

Kalba

Dažniausiai lietuvių. Tačiau yra mokyklų, kuriose ugdoma kitomis kalbomis: anglų, rusų, lenkų, prancūzų.

Vidurinio išsilavinimo įgijimas

Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus IV gimnazijos klasę ir išlaikius privalomus brandos egzaminus. Privalomas yra lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas ir 1 pasirinkto dalyko egzaminas. Jei mokinys pageidauja, gali laikyti ir daugiau egzaminų (iki 6). Išlaikius 2 brandos egzaminus gaunamas brandos atestatas.

2024 m. stojantieji į valstybės finansuojamą ar valstybės nefinansuojamą studijų vietą Lietuvos aukštosiose mokyklose turės būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos (stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas jo išlaikyti nebūtina) ir stojančiojo pasirinktą (baigusiesiems trumposios pakopos studijas pasirinkti egzamino nebūtina) valstybinį brandos egzaminą. Stojant į universitetus šių trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis turės būti ne mažesnis negu brandos egzaminų programose nustatytas pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis, o į kolegijas – ne mažesnis negu patenkinamas mokymosi pasiekimų lygis.

Užsienio lietuviams, stojantiems į Lietuvos aukštąsias mokyklas, prie stojimo balų pridedamas dar 1 papildomas balas.

Atnaujinimo data: 2023-11-18