Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis pradinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

Mokiniui sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias; mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami vaiko motyvaciją ugdytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus.

Vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams) gali būti koordinuotai teikiama švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos. 

Ar vaikas gali gauti mokytojo padėjėjo pagalbą?

Mokykla (mokyklos savininko leidimu) gali steigti mokytojo padėjėjo etatą (vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“). Mokytojo padėjėjo etatas gali būti steigiamas, jei mokykloje mokosi bent vienas mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

Kokiam mokinių skaičiui gali teikti pagalbą vienu etatu dirbantis logopedas, specialusis pedagogas tiflopedagogas ar surdopedagogas?

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 patvirtintas „Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas“ reglamentuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjus ir gavėjus bei pagalbos organizavimą.

 

Atnaujinimo data: 2024-05-24