BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
 • Ikimokyklinis ugdymas 16
  • 1.

   Prašome atsakyti į klausimą dėl neformaliojo švietimo (fizinio ugdymo mokytojo) lopšelyje-darželyje darbo organizavimo: kokios trukmės ir kiek kartų per savaitę turi vykti fizinis ugdymas skirtingo amžiaus grupėse (1,5–3 m. vaikams; 3–4 metų vaikams; 4–5 metų vaikams; 5–6 metų vaikams; 6–7 metų vaikams.) ir kokie teisės aktai tą reglamentuoja. Dėkojame.

   Atsakydami į Jūsų laišką, paaiškiname, kad nacionaliniu lygmeniu nėra dokumento, kuriame nurodyta fizinio ugdymo užsiėmimų trukmė ikimokykliniame ugdyme. Kiekviena ugdymo įstaiga turi individualią ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia mokyklos darbo grupė. Vadovaujantis LR sporto įstatymo 12 str. 1 d., įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikams užtikrinama aktyvi fizinė veikla visą ugdymosi laikotarpį ne mažiau kaip po dvi valandas per dieną. Prieš rengdami programą vadovai ir mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, švietimo pagalbos specialistai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F75FE2733AF1/asr), Metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo programai rengti. Fizinio ugdymo užsiėmimų trukmė gali būti reglamentuota vidiniuose ugdymo įstaigos dokumentuose.

   Atnaujinta: 2023 08 18

  • 2.

   Koks turi būti minimalus vaikų skaičius jungtinėje ikimokyklinėje/priešmokyklinėje grupėje?

   Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5 punktą, vaikų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės (toliau – grupė) formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus bei šioje higienos normoje nustatytas vaiko ugdymo sąlygas. Grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant šioje higienos normoje pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus:

   5.1. grupėse nuo gimimo iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai;

   5.2. nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų;

   5.3. nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų;

   5.4. nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų;

   5.5. nuo gimimo iki 3 metų – ne daugiau kaip 8 vaikai;

   5.6. nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų;

   5.7. nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų;

   5.8. nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų;

   5.9. vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią vaikas, ugdomas integruotai, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas 5.1–5.8 papunkčiuose nustatytas grupės vaikų skaičius.

   51. Lauko darželiuose grupės formuojamos iš ne jaunesnių kaip 2 metų amžiaus vaikų. Lauko darželių grupių sąrašai turi būti sudaromi neviršijant šios higienos normos 51.1–51.3 papunkčiuose pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus grupėse:

   51.1. nuo 2 iki 3 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 14 vaikų;

   51.2. nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 15 vaikų;

   51.3. nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 18 vaikų.

   Pastaba. Vadovaujantis Higienos normos I skr. 5.10 papunkčiu iki 2024-03-04 galimas vaikų skaičiau grupių sąrašuose padindinamas ne daugiau kaip 2 vaikais. Pakeitimas taikomas tik iš Ukrainos atvykusių šeimų vaikams.

   Atnaujinta: 2023 07 28

  • 3.

   Koks ikimokyklinio ugdymo tikslas?

   Atsižvelgiant į vaiko galimybes, jo jau turimą patirtį, vadovaujantis vaiko raidos dėsningumais, padėti jam išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 4.

   Kur reikėtų kreiptis dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą? Nuo kelerių metų priimami vaikai?

   Priėmimo tvarką nustato įstaigos ar grupės savininkas, dažniausiai tai yra savivaldybė. Todėl reikėtų kreiptis į savo miesto ar rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrių. Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vaikai nuo gimimo iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę. Švietimo, mokslo ir sporto ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas. Jis skiriamas vaikams, kurie auga šeimose, kurios patiria socialinę riziką.

   Atnaujinta: 2023 07 28

  • 5.

   Ar vaikas gali lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, kuri jam nepriklauso pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą?

   Taip, jeigu tokią galimybę yra numatęs ikimokyklinio ugdymo įstaigos ar grupės savininkas. Apie tai reikėtų pasiteirauti savo savivaldybėje.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 6.

   Ką vaikai veikia ikimokyklinio ugdymo grupėse?

   Žaisdami įvairius žaidimus, tyrinėdami, keliaudami, stebėdami aplinką, piešdami, kurdami, tardamiesi ir diskutuodami su draugais ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja, dainuodami, sportuodami vaikai pažįsta pasaulį ir mokosi būti orūs, smalsūs, bendraujantys, sveiki, kuriantys ir sėkmingi. Kaip sako suaugusieji, „dalyvauja ikimokyklinio ugdymo programoje“.

   Atnaujinta: 2023 08 17

  • 7.

   Kas rengia ikimokyklinio ugdymo programas?

   Konkreti įstaiga, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais dokumentais, atsižvelgdama į lankančių vaikų, bendruomenės poreikius ir ugdymo įstaigos tradicijas.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 8.

   Ar ikimokyklinėse grupėse vaikai turi būti vedami į lauką?

   Taip. Kiekvieną dieną du kartus šviesiu paros metu, jeigu oro temperatūra nėra žemesnė kaip minus 12̊ C ir aukštesnė nei 30 C. Jeigu oro sąlygos sudėtingos, pvz., labai smarkus vėjas, lietus, pūga ir pan., vaikams verčiau likti patalpose.

   Atnaujinta: 2023 08 17

  • 9.

   Kas dirba ikimokyklinio ugdymo grupėje?

   Ikimokyklinio ugdymo mokytojas. Jeigu grupę lanko 1 metų amžiaus ar vyresni vaikai, vienu metu grupėje turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai, iš jų 1 – mokytojas; grupėje, kurioje ugdomi vaikai iki 1 metų – ne mažiau kaip 2 mokytojai.

   Atnaujinta: 2023 07 28

  • 10.

   Ar tėvai (globėjai) gali pasirinkti ikimokyklinio ugdymo mokytoją?

   Tokia galimybė nėra numatyta teisės aktuose. Todėl reikėtų kreiptis į įstaigos vadovą ar savininką.

   Atnaujinta: 2023 07 28

  • 11.

   Ar galima gauti lengvatas?

   Kiekviena savivaldybė patvirtina savo tvarką dėl tėvams (globėjams) suteikiamų lengvatų ar mokesčio mažinimo už vaikų išlaikymą įstaigose. Visi vaikai, augantys socialinę riziką patiriančiose šeimose, ir kuriems bus skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. yra nemokamai ugdomi, maitinami ir vežiojami.

   Atnaujinta: 2023 08 17

  • 12.

   Jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių?

   Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo programa yra pritaikoma. Jeigu vaikui nustatyti vidutiniai, dideli ir labai dideli specialieji poreikiai, grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojas kartu su mokytojo padėjėju.

   Atnaujinta: 2023 07 28

  • 13.

   Ar gali būti skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas?

   Taip, švietimo, mokslo ir sporto ministro bei socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka. Jis skiriamas vaikams, kurie auga šeimose, kurios patiria socialinę riziką, taip pat gali būti skiriamas ir kitiems vaikams pagal tvarkoje nustatytus kriterijus.

   Atnaujinta: 2023 07 28

  • 14.

   Ar į ikimokyklinio ugdymo grupes  priimami neskiepyti vaikai?

   Taip.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 15.

   Ar galima vaiką iki 6 metų palikti vieną be suaugusių ar vyresnių priežiūros?

   Ne. Nuo 2018 m. liepos 1 d. tėvai (globėjai) privalo pasirūpinti, kad vaikas iki 6 metų be objektyvios būtinybės neliktų be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.

   Atnaujinta: 2021 11 29

  • 16.

   Kas teikia daugiau informacijos?

   Galima rašyti el. paštu [email protected], skambinti tel. 8 661 05 032. 

   Atnaujinta: 2023 02 07