BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Ikimokyklinio ugdymo finansavimas ir aprūpinimas

Iš valstybės lėšų, kurios skiriamos vadovaujantis Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu ikimokykliniam ugdymui, finansuojamas ne trumpesnis kaip 20 valandų per savaitę (4 val. per dieną) vaikų ugdymas. Jeigu ikimokyklinis ugdymas mokykloje vyksta ilgiau nei 4 val. per dieną (ar 20 val. per savaitę), kitą ugdymo laiko dalį finansuoja mokyklos ar grupių savininkas (valstybė, savivaldybių tarybos ar kitas švietimo teikėjas).

Mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas specialiosiose mokyklose arba specialiosiose grupėse, pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo 2 priedo rodiklius apskaičiuotos bazinės ugdymo lėšos didinamos 2 kartus.

Faktinis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bendrosios paskirties grupėse, skaičius mokinių sraute didinamas 2 kartus.

Kas reglamentuoja mokesčio dydžius už ikimokyklinį ugdymą?

Ikimokyklinio ugdymo vaikų užimtumo, ugdymo organizavimas yra savivaldybių savarankiškoji funkcija. Mokestis už ikimokyklinio ugdymo programoje dalyvaujančių vaikų ugdymą, maitinimą ar kitas teikiamas paslaugas nustatomas kiekvienoje savivaldybėje tarybos nustatyta tvarka ir taikomas valstybės valstybinėse mokyklose arba kito švietimo teikėjo (pvz., privačios ugdymo įstaigos) nustatyta tvarka. Valstybė, savivaldybės taryba ar kitas švietimo teikėjas turi teisę keisti nustatytą ugdymo, maitinimo ir kt. mokesčio dydį, tvarką ir kitas su tuo susijusias nuostatas.

Ar vaikai yra vežami iki mokyklos ir atgal, jei gyvena toliau nei 3 km iki mokyklos?

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. balandžio 26 d. Nr. V-616 "Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-620 „Dėl mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", patvirtintu Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, į mokykliniu autobusu vežamų mokinių sąrašą būtų įtraukiami ir vaikai, kuriems ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo programą švietimo, mokslo ir sporto ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir kriterijais yra privalomas, kurie gyvena kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos.

Kas sprendžia, kokias ugdymui skirtas priemones gali pirkti mokyklos iš mokymo lėšų?

Mokymo aplinka, kurioje įgyvendinamos programos, kuriama atsižvelgiant į mokinių veiklą, kūrybiškumo skatinimą ir problemų sprendimą, o tinkamoje aplinkoje ugdomos ne tik mokinių esminės dalykinės, bet ir bendrosios kompetencijos. Atsižvelgdamas į Švietimo aprūpinimo standartus, mokyklos vadovas kartu su bendruomene apsisprendžia, ko reikia mokyklai, grupei, kad mokymosi aplinka būtų saugi ir skirta tam tikrai veiklai. Ugdymo priemonės ir kiti įrenginiai perkami iš mokymo lėšų ar valstybės, savivaldybės arba kito švietimo teikėjo skirtų asignavimų.

Vadovaujantis Švietimo aprūpinimo standartu, ikimokyklinio ugdymo turinio programoms įgyvendinti reikalingos priemonės numatomos programose, parengtose pagal Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627. Ikimokyklinio ugdymo priemonės, turi padėti plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizines, socialines-emocines, pažintines, kūrybines galias.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas.

Kaip organizuojamas vaikų maitinimas?

Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 14 d. patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, kuris nustato vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose, vaikų poilsio stovyklose, teikiančiose apgyvendinimo paslaugas, vaikų stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, reikalavimus.

Maitinimai skirstomi į pagrindinius ‒ pusryčius, pietus, vakarienę ir papildomus ‒ priešpiečius, pavakarius, naktipiečius. Maitinimų skaičių vaikams parenka tėvai (globėjai) ir gali tai įtvirtinti pasirašydami mokymo sutartį. Mokestis už maitinimą, sąlygos, kada šis mokestis gali būti mažinamas ar nuo jo visiškai atleidžiama, gali būti aptartas mokymo sutartyje ar susipažįstant su valstybės, savivaldybės, kito švietimo teikėjo kitu teisės aktu nustatytais įkainiais.

Alergiškiems vaikams, kuriems gydytojas pažymoje nurodo saugotis tam tikrų produktų, gali būti organizuojamas pritaikytas maitinimas. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis "Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 7, 8, 24, 36, 47 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymu" patvirtintu 2020 m. lapkričio 10 d. Nr. XIII-3416 nemokamai bus maitinami visi privalomai pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomi vaikai, kurie patiria socialinę riziką ir jiems yra skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-29