BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Viešosios konsultacijos dėl įtraukties švietime

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu įteisinamas nuostatas dėl įtraukties švietime, organizuoja viešąsias konsultacijas. Jų metu su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis, atstovaujančiomis įvairių ugdymosi poreikių  vaikus, jų tėvus, mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, mokyklų vadovus, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo politikos formuotojus ir jos įgyvendintojus, mokslininkus, neįgaliuosius atstovaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, bus siekiama susitarti, kokie konkretūs darbai turi būti atlikti, kad 2024 m. rugsėjį, kai įsigalios Švietimo įstatymo pakeitimas, kiekvienam vaikui būtų sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Klausimų, kuriuos turime spręsti kartu, yra labai daug. Tai ir tinkamų edukacinių aplinkų sukūrimas, ir mokyklos personalo pasirengimas užtikrinti individualizuotą ugdymą, teikti švietimo pagalbą, kitas reikalingas paslaugas, tai ir mokyklų bendruomenių nuostatų į įvairius ugdymosi poreikius turinčius mokinius, keitimas. Turi būti tariamasi ir dėl pedagogų darbo sąlygų gerinimo, mokinio padėjėjo, antro mokytojo pareigybių kuo spartesnio atsiradimo grupėse, klasėse. Labai svarbu, kad į įtraukties švietime kūrimą įsitrauktų kuo daugiau suinteresuotų asmenų, kad kistų požiūris į įvairius ugdymosi poreikius, negalias ar išskirtinius gebėjimus turinčius asmenis, todėl viešosiose konsultacijose laukiamas kiekvienas, kam rūpi švietimas, kam rūpi vaikų ateitis.

Numatytos šešios viešosios konsultacijos, kurios vyks spalio – lapkričio mėn. ketvirtadieniais nuo 10 iki 12 val.  Konsultacijos organizuojamos ZOOM aplinkoje su galimybe daliai žmonių atvykti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Kolegijų salę. Nuoroda į viešąsias konsultacijas https://smm-lt.zoom.us/j/6289736970

Atsižvelgiant į viešųjų konsultacijų dėl įtraukties dalyvių, ypač švietimo pagalbos specialistų, prašymą keičiamas likusių keturių viešųjų konsultacijų laikas – nuo spalio 14 d.  jis perkeliamas iš anksčiau nurodyto ketvirtadienio 10 val. į trečiadienį 15 val.

Konsultacijų rezultatas – detalus Švietimo įstatymo pakeitimų dėl įtraukties įgyvendinimo priemonių planas 2021–2024 m.

Viešųjų konsultacijų dėl įtraukties švietime grafikas

Eil. Nr.

Viešosios konsultacijos tema, pagrindiniai diskusiniai klausimai

Data

1.

Švietimo pagalbos specialistų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas

 • Kaip turi keistis švietimo pagalbos specialistų vaidmuo plėtojant įtrauktį švietime?
 • Kokių pokyčių reikia švietimo pagalbos specialistų rengime, kvalifikacijos tobulinime  ir kompetencijų suteikime (pripažinime)?
 • Kokie lūkesčiai, reikalavimai ir pagalba pedagogams reikalingi (būtinosios kompetencijos ir kvalifikacijos stiprinimas, didėjant mokinių įvairovei ugdymo veiklose, pamokose)?

Spalio 1 d.

2.

Švietimo pagalbos teikimo organizavimas

 • Kokia švietimo pagalbos teikimo sistema Lietuvoje užtikrintų įtrauktį švietime (prieinamumas, teikimo lygmenys, organizavimas, finansavimas)?
 • Kaip stiprinti metodines konsultacines švietimo pagalbos paslaugas?
 • Kaip užtikrinti tolygų ir kokybišką švietimo pagalbos teikimą šalyje?

Spalio 8 d.

3.

Ugdymosi poreikių atpažinimas

 • Kaip kuo anksčiau pastebėti, atpažinti kiekvieno vaiko raidos ypatumus ir su tuo susijusius ugdymosi poreikius?
 • Koks mokyklos vaidmuo pirminiame ugdymosi poreikių vertinime ir pagalbos teikime?
 • Kokie pokyčiai reikalingi mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinime, ugdymosi poreikių grupių ir kriterijų nustatyme?

Spalio 14 d.

4.

Įtraukties principo švietimo įstaigose įgyvendinimas

 • Kokie pokyčiai reikalingi valstybinių ir savivaldybių mokyklų tinklo pertvarkoje?
 • Kokia mokyklos struktūra užtikrintų mokymąsi kiekvienam?
 •  Koks finansavimo modelis užtikrintų įtrauktį švietime?

Spalio 21 d.

5.

Švietimo pagalbos specialistų darbo sąlygų pokyčiai

 • Kaip užtikrinti švietimo pagalbos specialistų pritraukimą į švietimo sistemą (konkurencingos darbo sąlygos)?
 • Kokie būtini švietimo pagalbos specialistų pareigybių pokyčiai?
 • Ką būtina keisti steigiant švietimo pagalbos specialistų pareigybes?

Spalio 28 d.

6.

Nuostatų į įtrauktį švietime stiprinimas

 • Kaip stiprinti teigiamą visuomenės požiūrį į įtrauktį švietime?
 • Kokiais būdais atkreipti švietimo politikos formuotojų ir įgyvendintojų dėmesį į įtraukties švietime svarbą?
 •  Kaip padėti mokyklų bendruomenėms keisti nuostatas į įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymąsi kartu?

Lapkričio 4 d.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. gruodžio 22 d. 10 val. vykdė nuotolinę viešąją konsultaciją su savivaldybių administracijų atstovais „Įtraukties švietime keliu“, skirtą aptarti įtraukties švietime plėtros kryptis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-01