BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Renginių medžiaga

Seminarų "Atnaujinamų studijų programų tarpinio vertinimo rezultatai", vykusių 2011 gegužės 17-19 d. medžiaga:

Renginio pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, medžiaga:

Renginio pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” priemonės VP1-2.3-ŠMM-05-K „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) ir švietimo pagalbos specialistams” finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1:

Renginio pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, medžiaga:

2010 m. kovo 31 d. informacinio renginio pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-04-R priemonę „Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas“, medžiaga:

2009 m. spalio 23 d. vykusio informacinio renginio pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-21-K priemonę „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“, medžiaga:

2009 m. rugsėjo 2 - 4 d. vykusių informacinių renginių galimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“, medžiaga:

2009m. rugpjūčio 25 - 27 m. vykusių informacinių renginių pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ ir/ar 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-01-K priemonę „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ medžiaga:

2009-07-15 Informacinio renginio pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Viesųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra"VP3-2.2-ŠMM-06-R priemonę ,,Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas" medžiaga:

2009-06-03 Informacinio renginio pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" priemonę Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K "Studijų sistemos efektyvumo didinimas" medžiaga:

2009-04-21 Informacinio renginio "INFONET’as: informacijos apie Europos Sąjungos fondų finansavimą švietimui ir mokslui sklaida" medžiaga:

2009-01-23 pristatymo „2009 m. ES finansavimo prioritetai mokslo ir studijų srityje“ medžiaga:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-30