Iš Ukrainos atvykusiems mokytojams / Для вчителів з України / For teachers from Ukraine

Iš Ukrainos atvykę bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, taip pat profesijos mokytojai, auklėtojai, specialieji pedagogai, logopedai, surdopedagogai, tiflopedagogai, socialiniai pedagogai, mokyklos psichologai turi galimybę įsidarbinti Lietuvos mokyklose.

Iš Ukrainos atvykusiems ir Lietuvoje ketinantiems įsidarbinti mokytojams 2 metus nereikalaujama mokėti lietuvių kalbos.

Prieš įsidarbinant reikia atlikti pedagogo kvalifikacijos pripažinimo procedūras

Prašymai ir visi dokumentai dėl kvalifikacijų pripažinimo priimami vieno langelio principu – juos reikia pristatyti į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. 

Norintis įsidarbinti mokytojas arba jo įgaliotas asmuo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą (nustatytą formą galima parsisiųsti iš ministerijos interneto svetainės);
 • asmens pilietybę įrodantį dokumentą;
 • pavardės ar vardo keitimo dokumentus, jeigu buvo keičiama (jeigu jie yra);
 • formalios kvalifikacijos įrodymą (-us) ir priedus su išklausytų dalykų pavadinimais ir studijų kreditų skaičiumi (jeigu jie yra);
 • dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo pedagogo profesinę patirtį ir trukmę (jeigu jie yra);
 • kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius pedagogo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
 • įgaliojimą, jeigu prašymą teikia ne pats mokytojas, o jo įgaliotas asmuo.

Jei pateiksite dokumentų originalus, ministerija patvirtins jų kopijas, o originalus grąžins.

Prašymą ir dokumentų kopijas galima atnešti į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priimamąjį adresu A. Volano g. 2, Vilnius arba siųsti paštu adresu A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius.

Dokumentų kopijas galima siųsti ir el. paštu [email protected].

Jei kiltų klausimų, pasiteirauti galima ministerijoje tel. +370 620 41 982.

Jeigu mokytojas neturi su savimi diplomo ar kitų dokumentų, į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją turi atnešti arba atsiųsti tiktai prašymą. (Prašymo formos grafoje „Papildoma informacija“ galima pažymėti, kad dokumentų nėra).  

Išsamesnė informacija apie kvalifikacijų pripažinimą anglų kalba skelbiama ministerijos interneto svetainėje.

Kur reikia kreiptis dėl darbo vietos mokykloje?

Jei žinote, kurioje mokykloje norite dirbti, galima kreiptis tiesiai į mokyklą.

Kitais atvejais reikėtų kreiptis į savivaldybės, kurios mokykloje norėtumėte įsidarbinti, švietimo padalinį. Pasiteirauti galima ukrainiečių vaikų mokymo koordinatoriaus savivaldybėje.

Ieškoti laisvų darbo vietų taip pat galima kreipiantis į Užimtumo tarnybą.

***

Вчителі загальноосвітніх предметів, а також вчителі предметів зі здобуття професії, вихователі, спеціальні педагоги, логопеди, сурдопедагоги, тіфлопедагоги, соціальні педагоги, шкільні психологи, які прибули з України, мають можливість працевлаштуватися у школах Литви.

Вчителям, які прибули з України і мають намір працевлаштуватися у Литві, протягом 2 років не ставиться вимога щодо знання литовської мови.

Перед працевлаштуванням потрібно здійснити процедури щодо визнання кваліфікації педагога

Прохання і всі документи на визнання кваліфікації приймаються за принципом «єдине вікно» і подаються до Міністерства освіти, науки і спорту Литовської Республіки. 

Учитель, який бажає працевлаштуватися, або уповноважена ним особа повинні подати до Міністерства освіти, науки і спорту такі документи:

 • прохання (встановлену форму можна надіслати з веб-сайту міністерства);
 • документ, що підтверджує громадянство особи;
 • документи про зміну прізвища чи імені, якщо така дія була здійснена (за наявності);
 • підтвердження формальної кваліфікації та додатки з назвами предметів, які вивчалися, і кількістю навчальних кредитів (за наявності);
 • документи, що підтверджують педагогічний професійний стаж заявника і тривалість такого стажу (за наявності);
 • інші додаткові документи, які підтверджують професійну кваліфікацію педагога (за наявності);
 • довіреність, якщо прохання подає не сам вчитель, а уповноважена ним особа.

Якщо Ви подасте оригінали документів, тоді міністерство завірить їхні копії, а оригінали поверне Вам.

Прохання і копії документів можна принести до приймальні Міністерства освіти, науки та спорту за адресою: A. Volano g. 2, Vilnius, або відправити поштою на адресу: A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius.

Копії документів можна надіслати і ел. поштою: [email protected].

У випадку запитань, будь ласка, звертайтеся у міністерство за тел.: +370 620 41 982

Якщо вчитель не має з собою диплома чи інших документів, тоді він повинен принести або надіслати до Міністерства освіти, науки і спорту лише прохання. (У графі «Додаткова інформація» форми прохання можна зазначити, що документів немає).

Більш вичерпа інформація англійською мовою щодо визнання кваліфікацій розміщена на веб-сайті міністерства.  

Куди слід звертатися щодо робочого місця у школі?

Якщо Ви знаєте, у якій школі хочете працювати, тоді можна звертатися безпосередньо у цю школу.

В інших випадках слід звертатися до відділу освіти самоврядування, у школі якого Ви хотіли б працевлаштуватися. Поцікавитися можна у координатора самоврядування з навчання дітей з України.

Шукати вільні робочі місця також можна, звертаючись у Службу зайнятості.

***

Teachers of general education subjects, as well as vocational teachers, class teachers, special pedagogues, speech therapists, surdopedagogues, typhlopedagogues, social pedagogues, and school psychologists who have come from Ukraine have the opportunity to be employed in Lithuanian schools.

Teachers who have come from Ukraine and intend to work in Lithuania are not required to speak Lithuanian for 2 years.

Certain procedures for recognition of the qualifications of a pedagogue are required before employment

Applications and all documents for recognition of qualifications are accepted using a one-stop shop principle – they must be delivered to the Ministry of Education, Science and Sport.

The following documents must be submitted to the Ministry of Education, Science and Sport by the teacher or his/her authorised representative:

 • an application (the prescribed form can be downloaded from the Ministry's website);
 • a document attesting the nationality of the person;
 • a document (if available) attesting the change of the given name and/or surname (if it was changed);
 • evidence of formal qualifications and annexes listing the subjects covered and the number of study credits (if any);
 • documents certifying the applicant’s professional experience as a pedagogue (if any) and its duration;
 • other additional documents certifying a professional qualification of a pedagogue (if any);
 • a power of attorney, if an application is submitted by the teacher’s authorised representative.

If original documents are submitted, the Ministry shall certify their copies and return the originals to the applicant.

The application and copies of documents can be brought to the reception desk of the Ministry of Education, Science and Sport at A. Volano g. 2, Vilnius, or sent by post to A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius.

Copies of documents may also be sent by email to [email protected].

Should you have any questions, do not hesitate to contact the Ministry by phone +370 620 41 982.

If the teacher does not have a diploma or other documents with him/her, he/she only needs to bring or send an application form to the Ministry of Education, Science and Sport. (The “Additional information” section of the application form can be marked as “no documents”.)

Further information on the recognition of qualifications in English is available on the Ministry’s website

Where to apply for employment in a school?

If you know which school you want to work in, you can apply directly to the school.

Otherwise, you should contact the education division of the municipality where you want to work. You can also contact the coordinator of Ukrainian children’s education in the municipality.

Moreover, you can apply to the Employment Service for job vacancies.

***

Atnaujinimo data: 2023-11-18