Vidaus teisės aktai ir kita informacija

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą ministerijoje ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimo skatinimą, koordinavimą, kontroliavimą įstaigose, kuriose ministerija įgyvendina savininko arba dalininko teises ir pareigas, atsako Organizacijos vystymo skyrius. 
Kontaktai:
Vedėja Justė Zokaitienė, tel. +370 616 99 298, el. p. [email protected], 171 kab.;
Vyriausioji specialistė Kristina Bukauskienė, tel. +370 620 33 967, el. p. [email protected], 174 kab.; 
Vyriausiasis specialistas Arvydas Vaitiekėnas, tel. +370 619 30 236, el. p. [email protected], 174 kab.

Dovanų politika

Terminas „dovana“ apibrėžiamas plačiai ir apima bet ką, ką galima įvertinti pinigais, t. y. daiktas, paslauga, nuolaida, vaišingumas, skolinimas, mokymai, transporto paslaugos, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos ar kitoks „atsidėkojimas“. Dovanos, tiesiogiai paimtos iš asmenų, su kurių interesais susijusį klausimą darbuotojas išsprendė, sprendžia ar galėtų spręsti ateityje, visiškai pagrįstai galėtų būti suprastos kaip būdas paveikti jo sprendimus taip, kad jie būtų palankūs dovanotojui (ar jam artimiems asmenims). Dėl to darbuotojas neišvengiamai veiks interesų konflikto situacijoje, jo priimami sprendimai negalės būti vertinami kaip objektyvūs ir nešališki.

Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės. Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (toliau – Įstatymas).

Ministerijos darbuotojas, gavęs dovaną ir manydamas, kad jos vertė gali viršyti 150 eurų, apie tai turi informuoti už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį ir perduoti dovaną, kad Dovanų vertinimo komisija nustatytų jos vertę. Jei dovanos vertė didesnė nei 150 eurų, dovana laikoma ministerijos nuosavybe, priimamas sprendimas dėl jos saugojimo ar naudojimo.

Jei ministerijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti. Ji turi būti grąžinta dovanotojui pasiūlant vietoje dovanos padėkoti žodžiu, raštu arba užpildyti padėkos formą ministerijos interneto svetainėje. Neturint galimybės grąžinti dovanos jos davėjui, apie dovanojimo faktą informuojamas už korupcijos prevenciją ministerijoje atsakingas asmuo, dovana registruojama ir, vadovaujantis teisės aktais ir protingumo principu, priimamas vienas iš šių sprendimų:

  • dovana perduodama labdaros reikmėms;
  • dovana sunaikinama;
  • dovana nuasmeninama ir naudojama bendroms ministerijos ir jos interesantų reikmėms (pvz., papuošti bendrojo naudojimo patalpas).

Ministerijoje siekiame skaidrumo ir nešališkumo. Jeigu valstybės tarnautojams ir darbuotojams norima atsidėkoti už gerai atliktą darbą, konstruktyvų bendradarbiavimą, geriausias būdas tai padaryti – padėkoti žodžiu, parašyti padėką raštu arba ją pateikti užpildžius formą ministerijos interneto svetainėje

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos dovanų registras

Testas

Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų edukaciniais tikslais sukurtas testas pasitikrinti korupcijos prevencijos žinias dovanų politikos klausimais: https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/pasitikrinkitezinias/7570

Nuotolinės konsultacijos korupcijos prevencijos ir antikorupcinės aplinkos kūrimo ministerijoje klausimais

Kiekvieno mėnesio pirmos savaitės ketvirtadienį 15.00–16.00 val. ir kiekvieno mėnesio trečios savaitės ketvirtadienį 10.00–11.00 val. vyksta nuotolinės konsultacijos dėl antikorupcinės aplinkos kūrimo ministerijoje ir įstaigose, kuriose ji įgyvendina savininko ar dalininko teises ir pareigas. Užsiregistruoti konsultacijai galima aktyvavus šią nuorodą. Užsiregistravusiems į konsultaciją bus atsiųsta prisijungimo nuoroda.

Atnaujinimo data: 2024-05-08