>

Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašas patvirtintas švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio įsakymu Nr. V-757 „Dėl Valstybės švietimo ir mokslo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybės švietimo ir mokslo stebėsena yra švietimo ir mokslo stebėsenos subjektų vykdoma nuolatinė švietimo ir mokslo būklės bei kaitos analizė, vertinimas, prognozavimas, taip pat tam reikalingų duomenų rinkimas. Ji apima duomenų rinkimą apie švietimą ir mokslą: ikimokyklinį, priešmokyklinį, bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, aukštąjį mokslą, suaugusiųjų mokymą, neformalųjį vaikų švietimą, mokslo veiklą.

Švietimo ir mokslo stebėsenos paskirtis – sudaryti sąlygas visiems švietimo ir mokslo valdymo subjektams priimti pagrįstus sprendimus ir vykdyti švietimo bei mokslo kokybę laiduojantį valdymą, taip pat informuoti visuomenę apie švietimo ir mokslo būklę.

Švietimo ir mokslo stebėseną inicijuoja Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įstaigos, Lietuvos Respublikos ministerijos ir jos įgaliotos įstaigos, savivaldybių institucijos, kitos su švietimo ir mokslo veikla susijusios nacionalinio ir savivaldybės lygmens institucijos. Švietimo ir mokslo stebėsenos naudotojais gali būti ir kitos suinteresuotosios šalys.

Švietimo ir mokslo stebėsenos uždaviniai: tirti švietimo ir mokslo valdymo subjektų informacijos apie švietimą ir mokslą poreikius; rinkti, kaupti ir apdoroti duomenis apie švietimo ir mokslo sistemos būklę; analizuoti ir vertinti švietimo ir mokslo būklę bei kaitą ir jai darančius įtaką veiksnius, atsižvelgiant į švietimui ir mokslui keliamus tikslus ir uždavinius; prognozuoti švietimo ir mokslo sistemos kaitą; teikti ir skelbti švietimo ir mokslo stebėsenos duomenis ir / ar analitinę informaciją.

Sudėtis

Švietimo ir mokslo stebėsenos veikloms koordinuoti švietimo, mokslo ir sporto ministras tvirtina Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupę. Į jos sudėtį įtraukiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, jos įgaliotų institucijų, vykdančių ŠVIS (Švietimo valdymo informacinė sistema) valdytojo ir tvarkytojo funkcijas bei švietimo ir mokslo stebėseną, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Lietuvos mokslo tarybos atstovai, Vyriausybės strateginės analizės centro atstovas.

Uždaviniai

  • Koordinuoti bei prižiūrėti švietimo ir mokslo stebėsenos vykdymą ir organizavimą tarp skirtingų institucijų;
  • Svarstyti ir teikti švietimo, mokslo ir sporto ministrui Valstybės (strateginių) švietimo stebėsenos rodiklių sąrašo projektą bei siūlymus dėl jo atnaujinimo;
  • Atsižvelgiant į ŠVIS tvarkytojo atliktą duomenų rinkimo administracinės naštos įvertinimą teikti išvadas ir siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl didelės apimties ir brangių duomenų rinkimo ir tyrimų vykdymo;
  • Nagrinėti kitus su švietimo ir mokslo stebėsena susijusius klausimus.

Posėdžiai

Švietimo ir mokslo stebėsenos koordinavimo grupė į posėdžius renkasi jos pirmininko sprendimu ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Viešai skelbiami posėdžių protokolai.

Posėdžių protokolai

 

Atnaujinimo data: 2024-01-17