>

Bendrojo ugdymo taryba yra kolegiali valstybės švietimo savivaldos institucija, skatinanti visuomenę dalyvauti formuojant ikimokyklinio priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo politiką ir priimant sprendimus. Taryba nėra juridinis asmuo, ją sudaro 17 narių. 

Tarybos funkcijos:

  • inicijuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo turinio kaitos darbus;
  • inicijuoti mokytojų kvalifikacijos ir profesinės raidos, mokyklų aprūpinimo tobulinimo darbus;
  • pritarti bendrųjų programų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir atestacijos nuostatų, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo, švietimo aprūpinimo standartų projektams;
  • švietimo, mokslo ir sporto ministro prašymu teikia išvadas dėl kitų teisės aktų, reglamentuojančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo turinį, mokytojų kvalifikaciją ir profesinę raidą, mokyklų aprūpinimą, projektų.

Atnaujinimo data: 2023-11-18