ES mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros politika

Europos mokslinių tyrimų erdvė

Europos mokslinių tyrimų erdvė (EMTE) – tai pasauliui atvira ir vidaus rinka pagrįsta vieninga mokslinių tyrimų erdvė, kurioje laisvai juda tyrėjai, mokslo žinios bei technologijos ir kurioje Sąjunga ir jos valstybės narės stiprina savo mokslinį ir technologinį pagrindą, taip pat konkurencingumą ir pajėgumą drauge spręsti sudėtingus uždavinius.

EMTE prioritetai:

  1. Veiksmingesnės nacionalinės mokslinių tyrimų sistemos
  2. (a) Tarpvalstybinis bendradarbiavimas kartu sprendžiant didžiuosius iššūkius
  3. (b) Optimaliai išnaudojamos mokslinių tyrimų infrastruktūros
  4. Atvira darbo rinka tyrėjams
  5. Lyčių lygybė ir lyčių aspekto integravimas į mokslinių tyrimų sektorių
  6. Optimali mokslinių žinių sklaida, prieiga prie jų ir perdavimas
  7. Tarptautinis bendradarbiavimas

Daugiau informacijos apie EMTE galima rasti Europos Komisijos svetainėje

EMTE veiksmų planas buvo parengtas siekiant sukurti valstybėms narėms palankesnes sąlygas ir paskatinti jas įsitraukti į EMTE. 2014 m. vasario mėn. Konkurencingumo taryba paragino rengti EMTE veiksmų planą, įtraukiant konkrečias priemones jo įgyvendinimui. Reaguodamos į tai valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos mokslinių tyrimų erdvės komitetu (ERAC), Europos Komisija ir suinteresuotomis Europos valstybių organizacijomis, parengė EMTE veiksmų planą 2015-2020, kurį Konkurencingumo Taryba patvirtino 2015 m. gegužės 29 d.

Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė yra įsipareigojusi parengti EMTE prioritetų įgyvendinimui skirtas nacionalines strategijas arba veiksmų planus.

Lietuva turi bendrą ilgalaikį nacionalinį strateginį dokumentą, atspindintį šalies politiką ir planuojamas priemones studijų ir mokslinių tyrimų srityje. Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programa sukuria sąlygas aukštos kvalifikacijos specialistų, galinčių konkuruoti darbo rinkoje, rengimui, visų pakopų studijų kokybės gerinimui, integruojant MTEP veiklas, taip pat tarpinstitucinio, tarpsektorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai. Veiksmų plano tikslai, uždaviniai ir planuojamos priemonės atitinkamai susiję su EMTE prioritetais ir rodikliais.

Atnaujinimo data: 2023-11-18