ŠMSM mokslo finansavimo priemonių kvietimai

 

Valstybės biudžetas:

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (RRF) / „Naujos kartos Lietuva“:

 • (Pasibaigęs) MITA reorganizacija, Lietuvos mokslo tarybos su nauju mandatu sukūrimas (1,5 mln. Eur).
 • (Pasibaigęs) Įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas (77,7 mln. Eur).
 • Programos „Europos horizontas“ akceleravimas (40 mln. Eur):
  • PASKELBTAS (iki 2026-04-30). Parama Lietuvos dalyvavimui tarptautiniuose Europos Sąjungos koordinavimo iniciatyvų projektuose kofinansuoti – 4 mln. Eur;
  • PASKELBTAS (iki 2026-04-30). Parama mokslo ir MVĮ projektams, gavusiems Europos Komisijos kokybės ženklą, ir Marie Skłodowskos-Curie veiklos, Europos mokslo tarybos, Pažangos sklaidos ir mokslinių tyrimų erdvės teigiamai įvertintiems, tačiau dėl lėšų trūkumo negavusiems Europos Komisijos finansavimo projektams – 19,5 mln. Eur;
  • (Pasibaigęs) ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos ,,Europos horizontas“ nacionalinių kontaktinių asmenų tinklo plėtra ir veiklos stiprinimas, Mokslo ir inovacijų patarėjų tinklo Vyriausybės institucijose sukūrimas ir įveiklinimas – 5 mln. Eur;
  • PASKELBTAS (iki 2026-04-30). Parama identifikuotiems startiniams MTEP projektams ir galimybių studijoms su institucijų kelrodžiais sėkmingam dalyvavimui Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ kvietimuose skatinti – 5,9 mln. Eur;
  • (Pasibaigęs Nr. 1) (Pasibaigęs Nr. 0). Parama mokslo, asocijuotų verslo struktūrų narystei ir veiklai tarptautiniuose tinkluose, generuojančiuose iniciatyvas ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ tematikas – 3 mln. Eur;
  • PASKELBTAS (iki 2026-04-30). Parama veikloms, skirtoms Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetams įgyvendinti, siekiant institucinių pokyčių – 2 mln. Eur;
  • (Pasibaigęs). Parama mokslo ir verslo kompetencijų stiprinimui rengti tarptautines projektų paraiškas MTEPI veikloms finansuoti – 0,6 mln. Eur.

2021–2027 m. ES fondų investicijos:

 • (Numatomas – 2024 m. II ketv.) Skatinti vykdyti taikomuosius MTEP (92 mln. Eur).
 • Didinti mokslo tarptautiškumo lygį (70 mln. Eur):
  • ES partnerysčių projektai – 3 mln. Eur;
  • Eureka projektai – 16 mln. Eur;
  • (Pasibaigęs) ES iniciatyvų projektai – 24,5 mln. Eur; 
  • (Pasibaigęs Nr. 1) Integracijos į Europines infrastruktūras projektai – 9 mln. Eur;
  • LINO biuro projektas – 4 mln. Eur;
  • NCP tinklas – 2 mln. Eur.
 • (Numatomas – 2024 m. I ketv.) Žinių perdavimo ir komercinimo sistemos stiprinimas (32 mln. Eur).
 • (Numatomas – 2024 m. I ketv.) Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (41 mln. Eur):
  • Atžalinių įmonių (spin-off) projektai – 33 mln. Eur;
  • Preakceleravimas ir mentorystė – 8 mln. Eur.
 • (Numatomas – 2024 m. II ketv.) Tyrėjų gebėjimų stiprinimas, didinant tyrėjų karjeros patrauklumą, ir protų cirkuliacijos skatinimas (35 mln. Eur).
 • (Numatomas – 2024 m. I ketv.) Įsijungti į Europos atvirojo mokslo debesį (10 mln. Eur).
 • (Numatomas – 2024 m. I ketv.) (Pasibaigęs Nr. 1). Edukologijos krypties doktorantūros stiprinimas (2,6 mln. Eur).
 • (Pasibaigęs). Edukologijos krypties mokslinių tyrimų plėtra (21 mln. Eur).

Informacija apie visą ŠMSM mokslo finansavimo priemonių sistemą pasiekiama:

 

Kvietimo statusų paaiškinimas:

PASKELBTAS – kvietimas yra paskelbtas; skliausteliuose nurodoma data, iki kurios galima teikti paraiškas.

Numatomas – kvietimo pradžią planuojama paskelbti nurodytą ketvirtį.

Pasibaigęs – kvietimas pasibaigęs.

Pasibaigęs Nr. 0 – pasibaigęs pirmo etapo kvietimas, skirtas LMT kaip tarpinei institucijai; apie LMT organizuojamus kvietimus mokslo ir studijų institucijoms ir kt. bus pranešama atskirai.

Pasibaigęs Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. X – pasibaigęs kvietimas, skirtas mokslo ir studijų institucijoms ir kt., numeruojamas, jei numatomas daugiau nei vienas kvietimas.

Atnaujinimo data: 2024-01-04