Aukštojo mokslo sistema

Studijos aukštosios mokyklose yra pakopinės arba profesinės. Pakopinės studijos gali būti šių pakopų: trumpoji – kvalifikacijai pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros penktąjį lygį įgyti, pirmoji ir antroji – kvalifikaciniam (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsniui įgyti, trečioji – mokslo, meno daktaro laipsniui įgyti. Profesinės studijos – kvalifikacijai įgyti. 

Trumposios pakopos studijos skirtos įgyti kvalifikaciją, suteikiančia teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas pagal koleginių studijų programas.

Pirmosios pakopos koleginės studijų programos yra labiau orientuotos į pasirengimą profesinei veiklai. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija profesinio bakalauro diplomas. Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos teikia universalųjį bendrąjį išsilavinimą, yra labiau orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Baigus šias studijas įgyjamas atitinkamos studijų krypties bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija bakalauro diplomas.

Antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos skiriamos pasirengti savarankiškam mokslo (meno) darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijų programas, įgyjamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija, tą paliudija magistro diplomas. Asmenims, baigusiems antrosios pakopos teologijos studijų programas, suderinus su Katalikų bažnyčios vadovybe, gali būti suteikiamas teologijos licenciato laipsnis, tą paliudija magistro diplomas.

Vientisosios studijos – tai studijos, kai tęstinumu susiejamos pirmosios ir antrosios pakopos universitetinės studijos. Baigus šias studijas įgyjamas magistro laipsnis, tą paliudija magistro diplomas.

Trečiosios pakopos studijos vykdomos mokslo (meno) doktorantūroje. Baigus doktorantūros studijas ir apgynus disertaciją (arba meno projektą), įgyjamas mokslo (meno) daktaro laipsnis, tą paliudija daktaro diplomas.

Aukštosios mokyklos gali vykdyti jungtines studijų programas, kurias baigus suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis, taip pat programas, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis.

Profesinių studijų programos skiriamos kvalifikacijai įgyti arba savarankiškai praktinei veiklai pasirengti. Baigus šias studijų programas išduodamas atitinkamas pažymėjimas.

Rezidentūra – tai studijos pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, skirtos aukštąjį universitetinį išsilavinimą įgijusiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka pasirengti savarankiškai praktinei veiklai. Baigus rezidentūrą išduodamas rezidentūros pažymėjimas.

Pedagoginės studijos pagal profesines studijų programas – tai pedagoginei kvalifikacijai įgyti skirtos studijos. Į jas priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys asmenys, siekiantys tapti mokytojais. Baigus šias studijų programas suteikiama pedagogo kvalifikacija, patvirtinama studijų pažymėjimu.

Lietuvoje veikia nacionalinė aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo sistema. Vykdomos tik akredituotos studijų programos. Akredituota studijų programa nustatytam terminui įregistruojama Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formos. Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Aukštojo mokslo schema diplomo priedėliui

Aktualūs teisės aktai

Studijų klasifikavimas:

Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principai

Studijų programų registravimas:

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašas

Reikalavimai studijų programoms:

Lietuvos kvalifikacijų sandara

Studijų pakopų aprašas

Bendrieji studijų vykdymo reikalavimai

Pedagogų rengimo reglamentas

Studijų krypčių aprašai nustato specialiuosius reikalavimus tam tikroms studijų kryptims ir jas reglamentuoja tiek, kiek nereglamentuoja Bendrieji studijų vykdymo reikalavimai. Studijų krypčių aprašai yra tvirtinami švietimo, mokslo ir sporto ministro ir skelbiami Teisės aktų registre.

Aktualios nuorodos

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema AIKOS

Atnaujinimo data: 2023-11-18