Kvalifikacijų sandara

Lietuvos kvalifikacijų sandara – Lietuvos Respublikoje nustatytų kvalifikacijų, grindžiamų asmens veiklai reikalingomis kompetencijomis, lygių sistema. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą patvirtino 2010 m. Lietuvoje teikiamos kvalifikacijos suskirstytos į 8 lygius, mokymosi rezultatus apibūdinant veiklos, kurią atlikti yra pasirengęs kvalifikaciją įgijęs asmuo, sudėtingumu, savarankiškumu ir kintamumu.

Lietuvos kvalifikacijų sandara atitinka 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (2008/C111/01) ir joje nustatytus 8 kvalifikacijų sąrangos lygius. 2017 m. gegužės 22 d. buvo patvirtinta nauja Rekomendaciją dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sandaros (2017/C 189/03).

Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo nuostatos taikomos:

  • tvarkant Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą, kitus valstybinius ir žinybinius registrus, valstybines informacines sistemas;
  • tvirtinant profesinius standartus ir studijų krypčių aprašus;
  • vykdant profesinio mokymo ar studijų programas, formuluojant ugdymo(si) pagal bendrojo ugdymo programas rezultatus;
  • vertinant formaliuoju, neformaliuoju ar savišvietos būdu įgytas kompetencijas (arba jų dalį), suteikiant ir pripažįstant kvalifikaciją;
  • vertinant ir pripažįstant įgytas pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas kvalifikacijas;
  • asmenims išduodant įgytą kvalifikaciją liudijančius dokumentus ir juose nurodant suteiktos kvalifikacijos lygį.

Kvalifikacijų lygių sąrašas ir kvalifikacijų įgijimo būdai:

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

Kvalifikacijų įgijimo būdai

Europos kvalifikacijų sandaros
lygis

8

VIII lygio kvalifikacijos įgyjamos, baigus trečiosios pakopos studijas, ir (arba) iš profesinės veiklos patirties, ir (arba) mokantis savarankiškai

8

7

 VII lygio kvalifikacijos įgyjamos, baigus antrosios pakopos, vientisųjų studijų arba profesinių studijų programas, ir (arba) iš profesinės veiklos patirties, ir (arba) mokantis savarankiškai

7

6

VI lygio kvalifikacijos įgyjamos, baigus pirmosios pakopos, profesinių studijų programas, ir (arba) iš profesinės veiklos patirties, ir (arba) mokantis savarankiškai

6

5

V lygio kvalifikacijos įgyjamos, baigus mokymo programas, skirtas asmenims, turintiems profesinę kvalifikaciją ir nustatytos trukmės profesinės veiklos patirties, arba trumpųjų studijų programas, ir (arba) iš profesinės veiklos patirties, ir (arba) mokantis savarankiškai

5

4

IV lygio kvalifikacijos įgyjamos, baigus profesinio mokymo ir (arba) bendrojo ugdymo programas, ir (arba) iš profesinės veiklos patirties, ir (arba) mokantis savarankiškai

4

3

III lygio kvalifikacijos įgyjamos, baigus profesinio mokymo ir (arba) bendrojo ugdymo programas, ir (arba) iš profesinės veiklos patirties, ir (arba) mokantis savarankiškai

3

2

 II lygio kvalifikacijos įgyjamos, baigus profesinio mokymo ir (arba) bendrojo ugdymo programas, ir (arba) iš profesinės veiklos patirties, ir (arba) mokantis savarankiškai

2

1

I lygio kvalifikacijos įgyjamos, baigus profesinio mokymo ir (arba) bendrojo ugdymo programas, ir (arba) iš profesinės veiklos patirties, ir (arba) mokantis savarankiškai

1

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos

Atnaujinimo data: 2023-11-18