Aukštųjų mokyklų išorinis vertinimas ir akreditavimas

Aukštosios mokyklos veiklos išorinio vertinimo tikslas – sukurti prielaidas aukštosios mokyklos veiklai gerinti, skatinti jos kokybės kultūrą, informuoti steigėjus, akademinę bendruomenę ir visuomenę apie aukštosios mokyklos veiklos kokybę.

Aukštosios mokyklos veiklos išorinis veiklos vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Išorinį vertinimą inicijuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministras, patvirtindamas aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo planą. Išorinį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras.

Aukštosios mokyklos išorinis veiklos vertinimas vyksta šiais etapais:

  • savianalizės suvestinės parengimas;
  • ekspertų grupės sudarymas ir savianalizės suvestinės nagrinėjimas;
  • ekspertų grupės vizitas į aukštąją mokyklą;
  • vertinimo išvadų parengimas ir paskelbimas;
  • paskesnė veikla

Vertinimas vyksta  pagal 4 vertinamąsias sritis -

  • valdymas;
  • kokybės užtikrinimas;
  • studijų ir mokslo (meno) veikla;
  • poveikis regionui ir visos šalies raidai.

Kiekviena vertinamoji sritis įvertinama pagal 5 balų vertinimo skalę. Vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – SKVC) sudaryta ekspertų grupė.  Sprendimą dėl aukštosios mokyklos vertinimo ir akreditavimo priima SKVC.

Įvertinus aukštosios mokyklos veiklą teigiamai aukštoji mokykla akredituojama 7 metų terminui. Įvertinus aukštosios mokyklos veiklą neigiamai, aukštoji mokykla akredituojama 3 metams. Po 3 metų atliekamas pakartotinis aukštosios mokyklos veiklos išorinis vertinimas. Jei pakartotinio vertinimo metu aukštosios mokyklos veikla įvertinama neigiama, ji neakredituojama ir Švietimo, mokslo ir sporto ministras priima sprendimą panaikinti leidimą vykdyti studijas.           

Studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas nustato, kad aukštosiose mokyklose gali būti vykdomos tik akredituotos studijų krypties studijos.

Tam tikros krypties studijų akreditavimas – procedūra, kurios metu Studijų kokybės vertinimo centras patvirtina, kad įvertintos studijų krypties konkrečios pakopos arba profesinės studijos atitinka joms nustatytus rodiklius pagal vertinamąsias sritis. Sprendimas dėl akreditavimo priimamas remiantis išorinio studijų vertinimo išvadomis, kiekvienos pakopos (vientisosioms ir profesinėms studijoms atskirai) krypties studijos (tarp jų trumposios studijos) akredituojamos ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Vienu metu vertinamos visos vienos krypties studijos, vykdomos visose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimą gali atlikti SKVC arba, aukštosios mokyklos pageidavimu, kita aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR), išskyrus teologijos studijų programas, kurias vertina ir akredituoja Šventojo Sosto bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO).

Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad krypties ir pakopos studijų vertinimą atliktų SKVC, prašymą vertinti ir akredituoti krypties ir pakopos studijas bei savianalizės suvestinę turi pateikti SKVC studijų krypčių išorinio vertinimo plane nustatytais terminais. SKVC organizuoja vertinimą, pasitelkdamas išorinius ekspertus. SKVC pradeda vertinimą tik gavęs aukštosios mokyklos prašymą ir savianalizės suvestinę, kurioje turi būti pateikiami paskutinių 3 studijų metų duomenys.

Nuo 2025 m. sausio 1 d. prieš pradedant ekspertinį studijų krypčių vertinimą, magistrantūros studijų kryptys bus įvertinamos pagal slenkstinį vertinimo rodiklį.

Studijų krypčių ir ketinamų vykdyti studijų programų vertinimas atliekamas atsižvelgiant į septynias vertinamąsias sritis: 1) studijų tikslus, rezultatus ir turinį, 2) mokslo (meno) ir studijų veiklos sąsajas, 3) studentų priėmimą ir paramą jiems, 4) studijavimą, studijų pasiekimus ir absolventų užimtumą, 5) dėstytojus, 6) studijų materialiuosius išteklius bei 7) studijų kokybės valdymą ir viešinimą. 

Kiekviena vertinamoji sritis įvertinama pagal 5 balų vertinimo skalę. Jei visos vertinamosios sritys ekspertų įvertinamos ne mažiau kaip 3 balais aukštosios mokyklos vykdomos krypties studijos akredituojama 7 terminui. Rengiant naujas studijų programas, pagal studijų kryptį, kuri turi 7 metų akreditaciją, programos papildomai nebevertinamos.

Krypties studijos akredituojama 3 metams, jei bent viena vertinamoji sritis yra įvertinama 2 balais. Rengiamos naujos studijų programos pagal šią kryptį gali būti įregistruojamos tik atlikus išorinį vertinimą ir SKVC priėmus sprendimą tokią programą vertinti teigiamai. Po 3 metų organizuojamas pakartotinis krypties vertinimas. Jei pakartotinio vertinimo metu bent viena vertinamoji sritis įvertinama 1 arba 2 balais priimamas sprendimas krypties studijų neakredituoti.  

Krypties studijos neakredituojamos, jei išorinio vertinimo metu bent viena vertinamoji sritis buvo įvertinta 1 balu arba antrą kartą iš eilės bent viena vertinamoji sritis yra įvertinama 2 balais arba kai nustatoma, kad magistrantūros studijos neatitinka slenkstinio vertinimo rodiklio.

Studentų priėmimas į neakredituotas studijas negali būti vykdomas, o studijas baigus paskutiniams studentams, įsigalioja sprendimas dėl neakreditavimo. Naujos tos krypties studijų programos gali būti teikiamos vertinti ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo dėl neakreditavimo įsigaliojimo.

Rezidentūros studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas

Aukštosios mokyklos vykdomų rezidentūros studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus.

Vertinimo metu ekspertų įvertinamos ir analizuojamos 5 vertinamosios sritys - studijų tikslai,  rezultatai ir turinys; studijų eiga ir pasiekimų vertinimas; rezidentūros studijų personalas; studijų materialieji ištekliai; studijų valdymas ir viešinimas.

Ekspertams įvertinus aukštosios mokyklos vykdomas rezidentūros studijas teigiamai (kai visos sritys įvertinamos ne mažiau kaip 3 balais) studijų kryptis akredituojama 7 metų terminui. Rengiant naują rezidentūros studijų programą, pagal studijų kryptį, kuri turi 7 metų akreditaciją, programa vertinama aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, SKVC pateikiama tik informacija apie programą ir VMVT ar SADM išvada.

Kryptis akredituojama 3 metams, jei vertinimo metu bent vieną vertinamoji sritis įvertinama 2 arba 1 balu. Po 2 metų aukštoji mokykla pateikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai rezidentūros studijų išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą. ŠMSM sudaryta komisija įvertina ar aukštoji mokykla įgyvendina vertinimo metu pateiktas rekomendacijas.

Kryptis neakredituojama, kai antrą kartą iš eilės bent viena vertinamoji sritis įvertinama 1 arba 2 balais, arba kai aukštosios mokyklos pateikta rezidentūros studijų išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita ŠMSM sudarytos komisijos įvertinama neigiama (kai mokykla neįgyvendina vertinimo metu pateiktų rekomendacijų).

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos

Atnaujinimo data: 2023-11-18