Studijų krypčių aprašai

Studijų krypties aprašas reglamentuoja pirmosios pakopos universitetines ir kolegines, antrosios pakopos ir vientisąsias studijas, nepriklausomai nuo studijų formos (nuolatinės, ištęstinės). Aprašą taiko aukštosios mokyklos, rengdamos studijų programas, juo remiasi studijų programas vertinanti ir (arba) akredituojanti institucija.

Apraše nurodoma:

  • bendrosios nuostatos: kvalifikacinių laipsnių ir kvalifikacijų, suteikiamų baigus tos krypties arba krypčių grupę sudarančių krypčių universitetinių arba koleginių studijų programas; galima studijų programų apimtis, studijų formos; priėmimo sąlygos;
  • studijų krypties arba krypčių grupės apibūdinimas (krypčių grupės atveju nurodomos krypčių grupę sudarančios kryptys ir jų sąryšis);
  • studijų rezultatai (ką baigęs studijas asmuo žinos, kokių gebėjimų, įgūdžių ir kompetencijų turės, tai yra: žinios, jų supratimas ir taikymas; gebėjimai atlikti tyrimus; specialieji gebėjimai; socialiniai gebėjimai; asmeniniai gebėjimai;
  • dėstymas, studijavimas ir vertinimas (geros praktikos tendencijos ir pavyzdžiai studijų rezultatų dermei su studijų procese naudotinais studijų metodais ir studijų pasiekimų vertinimo metodais);
  • studijų programų vykdymo reikalavimai (minimalūs reikalavimai dėstytojų kvalifikacijai bei sudėčiai, materialinei ir metodinei studijų bazei).

Šiuo metu Studijų krypčių ar krypčių grupių aprašai rengiami įgyvendinant Studijų kokybės vertinimo centro vykdomą projektą „Studijas reglamentuojančių aprašų sistemos plėtra“ (SKAR-3).

Aktualūs teisės aktai

Aktualios nuorodos

Atnaujinimo data: 2023-11-18