>

Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdo muzikos, dailės, kitos menų, sporto mokyklos, Lietuvos aukštosios mokyklos, taip pat pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą gamtamokslio, technologinio, inžinerinio, matematinio ugdymo atviros prieigos centro veiklos aprašą veiklą vykdančios švietimo įstaigos. Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų kriterijus nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Neformaliojo vaikų švietimo finansavimas valstybės biudžeto lėšomis

Neformalusis vaikų švietimas bendrojo ugdymo mokyklose

Valstybės biudžeto lėšos skiriamos kiekvienai bendrojo ugdymo mokyklai pagal klasių komplektų skaičių. Šiomis lėšomis apmokamas mokinių dalyvavimas būreliuose (vidutiniškai 2 val. per savaitę), todėl kiekvienoje mokykloje privalo būti neformaliojo vaikų švietimo programos, už kurias tėvams mokėti nereikia. Informacija apie šias programas skelbiama mokyklų interneto svetainėse.

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelis

Valstybės skiriama lėšų suma vienai NVŠ programai finansuoti mokiniui yra 15–25 eurų. NVŠ krepšelio dydį nustato konkreti savivaldybė, todėl skirtingose savivaldybėse krepšelio dydžiai gali skirtis. Mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, skiriami du NVŠ krepšeliai (30–50 eurų). NVŠ krepšelį gali gauti mokiniai, lankantys akredituotas NVŠ programas, jos skelbiamos kiekvienos savivaldybės interneto svetainėje ir portale emokykla.lt. Minimali akredituotos NVŠ programos trukmė yra 6 mėnesiai, intensyvumas – 8 valandos per mėnesį.

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programos

Šios programos yra finansuojamos jas įgyvendinančių institucijų steigėjų (dažniausiu atveju – savivaldybių) lėšomis, valstybės biudžeto lėšomis ir tėvų lėšomis.

Valstybė lėšas FŠPU programoms finansuoti skiria savivaldybėms pagal jose besimokančių mokinių skaičių. Savivaldybės savo nustatyta tvarka šias lėšas paskirsto visoms FŠPU programas įgyvendinančioms mokykloms, įskaitant ir nevalstybines mokyklas. Lėšas mokyklos gauna pagal Mokinių registre fiksuotą FŠPU programas lankančių mokinių skaičių. Lėšos gali būti naudojamos apmokėti už darbą mokytojams, kvalifikacijai tobulinti, su šių programų įgyvendinimu susijusių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms.

Už vaikų dalyvavimą programoje tėvai moka steigėjo nustatyto dydžio mokestį, kuris yra apie 15 proc. visos programos kainos.

Vaikų vasaros stovyklų programos

Šios programos yra apmokamos savivaldybių ar valstybės lėšomis, jei stovyklos vykdytojas dalyvauja ir laimi vaikų vasaros stovyklų finansavimo konkursą. Informacija apie konkursus ir jų laimėtojus yra skelbiama savivaldybių ir ministerijos tinklalapiuose, taip pat vaikų vasaros stovyklų organizatorių interneto svetainėse. ES fondų lėšomis finansuojamos stovyklos yra skelbiamos internete www.tapk.lt.

Kompensuojama 30 proc. šių stovyklų kainos, kitą dalį turi susimokėti tėvai.

Atnaujinimo data: 2024-02-08