BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pagrindinis ugdymas

Įgiję pradinį išsilavinimą, mokiniai pradeda mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri trunka 6 metus. Pagrindinio ugdymo programą įgyvendina pagrindinės, profesinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos. Bendruosiuose ugdymo planuose, kuriais vadovaujasi mokyklos rengdamos savo planus, nustatyta, kad mokyklos mokymosi aplinka turi sudaryti galimybes mokinių aktyviam ugdymui, mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. 

Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse, ir II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 (gimnazijos I–II) klasėse. Antrosios užsienio kalbos galima pradėti mokytis 5 klasėje, o 6 klasėje antroji užsienio kalba yra privaloma.

Nuo 9 klasės (gimnazijos I) sudaromos sąlygos mokiniams pasirinkti dalykų modulius, mokytis pasirenkamųjų dalykų pagal polinkius ir gebėjimus.

Jei mokykla nori, mokiniams, kuriems sunkiau mokytis, arba atvirkščiai – kurie mokosi itin sėkmingai, kuriam laikui gali sudaryti individualius ugdymo planus.

Mokiniui iki 16 metų mokytis privaloma. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki 10 klasės. 

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomieji lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir pasirenkamieji gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau paaugliai gali mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą.

Mokinys mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (5 klasę) priimamas, pateikęs pradinio išsilavinimo pažymėjimą ar kitą įgytą pradinį išsilavinimą liudijantį dokumentą. Tas mokinys, kuris baigęs pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą. Jis turi pateikti pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą. 

Jei mokinys baigė užsienio valstybės arba tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį, jis priimamas mokytis kartu su bendraamžiais, arba (ir) į išlyginamąją klasę (grupę). Jei iš pateiktų mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, pokalbių ir kitų duomenų paaiškėja, kad jo pasiekimai aukštesni arba žemesni, nei numatyti ugdymo programoje, pagal kurią mokosi jo bendraamžiai, toks mokinys turi teisę mokytis atitinkamai aukštesnėje klasėje arba klase žemiau, tačiau tokiu atveju reikalingas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas. 

Mokinių priėmimas mokytis, kėlimas į kitą klasę 

Pradinio, pagrindinio ugdymo baigiamosios klasės (4, 10 (gimnazijos II) mokinys, turintis patenkinamus visų dalykų, kurių privalėjo mokytis, metinius įvertinimus, laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą. Mokiniai, kurie mokėsi pagrindiniame ugdyme, privalo būti atlikę ir socialinę-pilietinę veiklą (ne mažiau kaip 10 valandų / pamokų per metus).

Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys. Galutinį sprendimą, atsižvelgęs į mokytojų siūlymą, priima mokyklos vadovas ir tvirtina įsakymu.

Ugdymo programos kartojimas

4 klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pradinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje.

10 (gimnazijos II) klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Nenorintis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų programos, gali mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti.

Nuosekliojo ugdymo tvarka

Priėmimas į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias mokyklas

Kandidatų gebėjimų vertinimo rekomendacijos, organizuojant atranką į specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailės, meniniu, muzikos ugdymu programas) vykdančių mokyklų 1 klasę, 5 klasę ir I gimnazijos klasę.

Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų (pažymėjimų, brandos atestatų) išdavimas

Kokie reikalavimai pradiniam išsilavinimui įgyti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs pradinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai turi būti įvertinti ne žemesniu nei patenkinamas pasiekimų lygiu. Asmeniui išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai pradinio ugdymo individualizuotai programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą patenkinamu, pagrindiniu ar aukštesniuoju pasiekimu lygiu. Asmeniui išduodamas pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Kokie reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs pagrindinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“, atlikta socialinė-pilietinė veikla ir asmuo yra pasitikrinęs mokymosi pasiekimus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, jei nuo jų nėra atleistas. Asmeniui išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai pagrindinio ugdymo individualizuotai programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai mokantis visų dalykų turi būti įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“. Asmeniui išduodamas pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Kokie reikalavimai socialinių įgūdžių programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai įvertinti ne žemesniais nei 4 balų įvertinimais, įrašais „įskaityta“ ir / ar „atleista“. Asmeniui išduodamas vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Kas išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančio dokumento dublikatą, pakeitus duomenis apie savo lytį, kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu?

Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka ar teismo sprendimu pakeitęs asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenis apie savo lytį kartu su vardu ir pavarde bei asmens kodu ir norėdamas gauti išsilavinimo dokumento dublikatą su įrašytais naujais asmens duomenimis, mokyklai pateikia prašymą, asmens duomenų keitimo faktą patvirtinančius dokumentus, atiduoda išsilavinimo dokumentą, sumoka su dokumento blanko gamyba susijusias išlaidas (jei mokymosi pasiekimus patvirtinantis dokumentas spausdinamas blanke). Išduodant dublikatą, jame nurodomi asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodyti duomenys: asmens pavardė ir vardas, asmens kodas. Kiti duomenys, įrašyti mokyklos archyve saugomuose dokumentuose (apskaitos knygoje (žurnale), negali būti pakeisti.  

 

2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrinidnio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Mokinių atostogos

 

2022–2023  mokslo metai

 

Rudens atostogos 

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d. 

Žiemos atostogos 

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 

 

 

Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą, mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Laikomi privalomi lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir pasirenkami gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašas

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašo pakeitimas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-22