Kada pradinis ugdymas pradedamas teikti?

Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.) sueina 7 metai.  Vaikas gali būti priimamas pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą anksčiau, jei  priešmokyklinis ugdymas pradėtas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos suėjo 5 metai, arba, kai įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas pradėtas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais iki rugsėjo 1 dienos suėjo 5 metai.

Kas nustato priėmimo tvarką į mokyklas?

Priėmimo tvarką į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą nustato mokyklos savininkas, t. y. savivaldybių tarybos arba Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Privačios mokyklos priėmimo sąlygas nusistato pačios.

Tėvai (globėjai) su mokykla sudaro mokymosi sutartį, kurioje aptariamos pradinio ugdymo teikimo sąlygos, kiekvienos šalies teisės ir pareigos.

Kas gali teikti prašymą, pasirašyti mokymo sutartį?

Prašymą bei mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų (globėjų).

Kaip bus priimtas vaikas, gyvenęs užsienyje ir nebaigęs priešmokyklinio ugdymo programos?

Mokykla atvykusį vaiką, baigusį užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo programos ar priešmokyklinio ugdymo programos dalį, priima mokytis vadovaudamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat susipažinusi su šeimos lūkesčiais ir norais dėl vaiko mokymosi kartu su bendraamžiais. Tėvų (globėjų) pageidavimu, gali būti priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina šešeri metai, mokytis pagal pradinio ugdymo programą, jeigu užsienio valstybėje vaikas buvo ugdomas mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo ar formaliojo švietimo programas, o tėvai (globėjai) pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais sukanka septyneri metai, ir kuris nėra ugdęsis Lietuvoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, mokykla priima mokytis pagal pradinio ugdymo programą, vadovaudamasi Švietimo įstatymo 9 straipsnio 3 punktu.

Atnaujinimo data: 2023-11-18