Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas

Kokie reikalavimai pradiniam išsilavinimui įgyti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs pradinio ugdymo programą, t. y. jo mokymosi pasiekimai turi būti įvertinti ne žemesniu nei patenkinamas pasiekimų lygiu.

Asmeniui išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir įgijo šį išsilavinimą.

Kokie reikalavimai pradinio ugdymo individualizuotai programai baigti? Koks dokumentas išduodamas? Kas jį išduoda?

Asmuo turi būti baigęs šią programą patenkinamu, pagrindiniu ar aukštesniuoju pasiekimu lygiu.

Asmeniui išduodamas pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. Jį išduoda mokykla, kurioje mokinys mokėsi ir baigė šią programą.

Atnaujinimo data: 2023-11-18